main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

KERHONOHJAAJA KOULUN KERHOTOIMINNAN TOTEUTTAJANA

Kerhoissa ohjaajat voivat syventää ammattitaitoaan ja tuoda erityistä harrastuneisuuttaan esille. Kerhonohjaajina opettajat voivat kohdata oppilaitaan muuallakin kuin luokkatilanteessa. Onnistunut kerhotoiminta on elämyksellistä myös opettajalle, auttaa työssäjaksamisessa ja näin parantaa työhyvinvointia.

Kerhotoiminta edellyttää ohjaajalta kerhopedagogisia taitoja. Hyvä kerholaisentuntemus auttaa löytämään jokaiselle oppilaalle hänen edellytyksiinsä sopivaa toimintaa, mielekkäitä tehtäviä ja ohjelmaa kerhossa.

Laadukkaita sisällöltään ja työtavoiltaan monipuolisia ja oppilaita osallistavia kerhoja ohjaavat vuosi-, kuukausi- ja viikkosuunnitelmat.

Vaikka ohjaaja vastaisikin omasta kerhostaan, koko kouluyhteisön osallistuminen, yhteistyö ja sitoutuminen ovat keskeisiä toiminnan kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa.

Kerhotoiminnan suunnittelu- ja toteuttamistyössä on toivottavaa hyödyntää muiden ohjaajien kokemuksia, opettajayhteisössä olevaa erityisosaamista ja oppilashuoltoryhmän moniammatillisuutta. Esimerkiksi ohjaajien ja oppilashuoltoryhmän yhteistyölle on hyvä varata säännöllinen kokoontumisaika.

Heti lukuvuoden alussa on hyvä järjestää ohjaajien koulutus, jossa kerhotoimintaan perehdyttämisen lisäksi voidaan pohtia ohjaajien keskinäisiä yhteistyömuotoja, mahdollisia erityisvastuualueita sekä sopia kerhotoimintaan liittyvistä muista yhteisistä käytänteistä ja pelisäännöistä.  

Kerhonohjaajan tehtäviä: 

  • vuosi-, kuukausi- ja viikkosuunnitelmien tekeminen
  • oppilaiden osallistaminen mukaan kerhokertojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin
  • kouluyhteisön moniammatillisuuden hyödyntäminen
  • yhteistyö koulujen ja paikallisten toimijoiden kanssa