main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

KOULUN KERHOTOIMINNAN OHJAUSRYHMÄ


Yleistä ohjausryhmän toiminnasta

Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu ensisijaisesti toimia toteuttajan tukiryhmänä. Ohjausryhmä seuraa hankkeen toteuttamista suhteessa hankesuunnitelmaan ja rahoituspäätökseen sekä tekee tarvittaessa muutosehdotuksia hankkeen toteuttajalle.

Ohjausryhmän on arvioitava hankkeen saavuttamia tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja osaltaan kehittää menettelyjä, joilla hankkeen toteuttamista voidaan tehostaa. Ohjausryhmän tehtävänä on edesauttaa kerho- ja harrastustoiminnan järjestämisessä mukana olevien tahojen verkostoitumista.

Ohjausryhmän on myös hyväksyttävä hankkeen seurantatiedot ja loppuraportti ennen niiden toimittamista rahoituksen myöntäneelle viranomaiselle.

Ohjausryhmän perustajana voi toimia luontevasti kunnan opetustoimi. Ohjausryhmän koollekutsujana voi toimia kunnan koulun kerhotoiminnan yhteyshenkilö. Ensimmäisessä kokouksessa on järjestäytymisen lisäksi hyvä sopia käytännön työskentelytavoista ja aikatauluista. Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Ohjausryhmä kokoontuu riittävän usein niin, että toiminnan ohjaus ja seuranta toteutuu.

Pyrkimyksenä on saada ohjausryhmään mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus, osaaminen ja verkosto. Olennaisia ovat tahot, joille projektin toteuttaminen on tärkeää ja jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään ja levittämään sen tuloksia. Ohjausryhmään voidaan kutsua myös vierailevia asiantuntijoita.


Ohjausyhmän tehtäväalueita:

 • toiminnan tavoitteiden määrittely kunnan tasolla
 • toiminnan etenemisen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta
 • yhteistyömallin kehittäminen kerhotoiminnan organisointiin
 • toiminnan koordinointi ja toiminnan laadullinen kehittäminen
 • tiedottaminen
 • tilojen käyttöön liittyvät kysymykset 
 • kerhoryhmän koon määrittely
 • kerhonohjaajien rekrytointi
 • kerhonohjaajien koulutuksien organisointi
 • seurantatiedot ja osallistujapalautteet
 • toiminnan itsearviointi
 • väli- ja loppuraportit
 • kustannusarvion toteutuminen
 • hyvien käytäntöjen levittäminen
 • vaikuttavuus ja tulosten hyödyntäminen