main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

TAVOITTEENA SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITTÄMINEN JA YHTEISÖLLISYYTEEN KASVAMINEN

Lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja ja yhteisöllisyyteen kasvamista tuetaan tarjoamalla heille mahdollisuus osallistua eri-ikäisistä nuorista koostuviin harrastusryhmiin, jotka määrittelevät toimintansa aluksi siihen osallistumisen pelisäännöt.

Huolehditaan toiminnan riittävästä sisällöllisestä monipuolisuudesta, jotta jokainen lapsi ja nuori löytää koulun kerhovalikoimasta itseään kiinnostavan aiheen.

Huolehditaan toiminnan pitkäjänteisyydestä ja vakiintuneisuudesta, jotta oppilaat ehtivät kiinnittyä ryhmään ja muodostaa luokkarajat ylittäviä suhteita sekä omaksua ryhmässä toimimisen sääntöjä ja eettisiä periaatteita.

Vahvistetaan kerhonohjaajia kerhopedagogisissa taidoissa ja annetaan edellytyksiä parantuneeseen oppilaantuntemukseen.

Tuetaan lapsia ja nuoria löytämään kerhotoiminnan kautta omia vahvuusalueitaan.

Oppilashuoltoryhmät tukevat sosiaalisen tuen tarpeessa olevia oppilaita ohjaamalla heitä mukaan kerhotoimintoihin.

Tuetaan kerhotoimintojen monialaisuutta laajempien kerhokokonaisuuksien synnyttämiseksi; tavoitteena on, että jokainen toimintaan osallistuva rakentaisi omilla tuotoksillaan ja panoksillaan yhteistä kokonaisuutta.

 

Kerhoissa oppilaat saavat
ystävyyssuhteita yli luokkarajojen.