main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

TAVOITTEENA LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN

Lapset ja nuoret otetaan mukaan suunnittelemaan koulun kerhotarjotinta ja osallistetaan kerhotoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Koulun oppilaskunta otetaan mukaan harrastuskyselyjen toteuttamiseen ja kerhotoiminnan arviointiin.

Lapsille ja nuorille annetaan soveltuvin osin mahdollisuus toteuttaa myös omia muille koulun oppilaille suunnattuja kerhoja oman harrastuneisuutensa pohjalta.

Kiinnitetään huomiota harrastusryhmien sukupuoli- ja ikäjakaumiin sosiaalisten verkostojen synnyttämiseksi.

Tehdään yhteistyötä oppilashuoltoryhmien kanssa sosiaalisen tuen tarpeessa olevien lasten saamiseksi mukaan harrastuskerhotoimintoihin ja niiden valmisteluun.

 

Oppilaiden osallistaminen lisää

motivaatiota ja sitoutumista kerhoon.