main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

MATERIAALIA KOULUN KERHOTOIMINTAAN

Kehittämiskeskus Opinkirjo tarjoaa materiaalia koulun kerhotoiminnan tueksi.

Koulun kerhokäsikirja (pdf)

Koulun kerhokäsikirja on koulun kerhojen parissa toimiville tai kerhotoiminnan pariin aikoville avuksi ja tueksi laadukkaan kerhotoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Julkaisu on tarkoitettu kerhonohjaajille, rehtoreille ja kuntien päättäjille. Käsikirjassa tarkastellaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) asetettuja koulun kerhotoiminnan tavoitteita. Teoksessa pureudutaan  erityisesti kerhotoiminnan organisointiin. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin poli­tiikkaohjelman yhtenä tavoitteena on, että puolet peruskoululaisista olisi koulun kerhotoi­minnassa mukana.

Käsikirja jakautuu kolmeen osaan: Koulun kerhotoiminnan tavoitteet, koulun kerhotoiminnan organisointi ja liitteet organisoinnin tueksi. Laadukkaan koulun kerhotoiminnan suunnittelu ja organisointi käsitellään perusteellisesti, jotta se olisi koulun kerhotoimintaan asetettujen tavoitteiden mukaista. Li­säksi kirjassa on runsaasti valmiita lomakemalleja, joita käyttämällä varmistetaan erityi­sesti kerhotoiminnan suunnitelmallisuus, vanhempien ja oppilaiden mukana olo suunnitte­lun kaikissa vaiheissa.

 Painos kirjasta on valitettavasti loppu.

Kerhokäsikirja -nyt päivitettynä!

Kerhokäsikirja koulussa toteutettaviin kerhoihin on nyt saatavissa uuden uutukaisena, päivitettynä Prezi -versiona. Materiaalissa on huomioitu OPS 2014 ja ajankohtainen lainsäädäntö kerhotoiminnan järjestämisen ja toteuttamisen taustalla. Materiaali noudattelee oranssin Kerhokäsikirjan teemoja, mutta aineistoa on täydennetty ja liitteitä uudistettu. Tutustu helppokäyttöiseen Preziin oheisesta linkistä https://prezi.com/levcqm6cbuld/kerhokasikirja/

Materiaaliin liittyvät lomakkeet on ladattavissa ja tulostettavissa erikseen liitteistä. Sähköisiin kyselyihin voi myös hyödyntää sovelluksia, kuten Kahoot, johon voi vastata omalla älypuhelimella. (https://getkahoot.com -opettajan versio, www.kahoot.it -oppilaan versio)

 

 

Kerhotoiminnan laatu - hyvästä kerhosta osallistuvaan hyvinvoivaan kouluun (pdf)

Julkaisuun on koottu perustietoa koulun kerhotoiminnasta ja siihen liittyvistä monipuolisista oppimisympäristöistä. Laadukkaaseen kerhoon halutaan tulla yhä uudestaan, joten kerhotoiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen liittyvät myös ohjaamisen vastuukysymykset. Kirjaan on koottu myös erilaisia esimerkkejä siitä, kuinkan koulut ovat toteuttaneet hyvinkin monipuolista ja oman koulun erityisiin tarpeisiin vastaavaa kerhotoimintaa. Julkaisu on saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

 

Kerhotoiminta - osa kehittyvää ja hyvinvoivaa koulua (pdf)

Julkaisu tuo monipuolisen tieteellisesti perustellun näkökulman koulun kerho­toimintaan. Teos sisältää eri alojen asiantuntijoiden artikkeleita kerhotoiminnan arvosta ja merkityk­sestä niin oppilaiden kuin opettajienkin hyvinvoinnille. Artikkeleiden tavoitteena on esitellä tutkimustietoon perustuvia argumentteja kerhotoiminnan myönteisistä vaikutuksista, tukea laadukasta kerhotoimintaa ja antaa eväitä kerhopedagogisten taitojen kehittymiseen. Julkaisu on saatavilla vain PDF-tiedostona..

 

Artikkelit

Koulun kerhot oppimisympäristönä
KT Minna Riikka Järvinen, Opinkirjo

Kerhotoiminnan merkitys lapsen ja nuoren hyvinvointiin
Esimerkkinä Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä -hanke
YTT Liisa Häikiö, Tampereen yliopisto

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa
KT Helena Kasurinen, Opetushallitus

Kerhotoiminta koulukiusaamisen ehkäisyn välineenä
KM, VTM Sanna Roos, Turun yliopisto

Koulun kerhotoiminta lasten ja nuorten osallisuuden lisääjänä
FM Tiina Karhuvirta, Opinkirjo

Kerhot ja opettajuus – muutoslaboratorioita ja hermolepoa
KT Minna Riikka Järvinen, Opinkirjo

Koulun kerhotoiminta opettajuuden ja opettajana kehittymisen välineenä
KT Olli Luukkainen, Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Kerhotoiminnan laadun takana pedagogisesti ajatteleva ohjaaja
KM Marjo Kenttälä, Opinkirjo 

Moniääniset oppijayhteisöt
Kerhopedagogiikka formaalin opiskelun ja informaalin oppimisen yhdistäjänä
KT Leena Krokfors, KM Elisa Hakala, KM Erja Vitikka & KM Jarkko Mylläri, Helsingin yliopisto

Kansainvälinen näkökulma koulun kerhotoimintaan
FM Merike Kesler, Opinkirjo

 

Kerhotoiminta -kirja nyt päivitettynä!

Kerhotoiminta -artikkelikokoelma on päivitetty ja saatavissa nyt myös napakkana diaesityksenä. Esityksessä on huomioitu uudistuva opetussuunnitelma sekä päivitetyt lähdetiedot. Lähdetiedot löytyvät vaivattomasti diojen yhteydestä sekä esityksen loppuun kootusta luettelosta. Esitys on tuotettu laadukkaan kerhotoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä kerhopedagogiikan taitojen kehittämisen tueksi.

Kerhotoiminta -osa kehittyvää ja hyvinvoivaa koulua päivitetty 2015 (pdf)