main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Kerhonohjaajina toimii ammattilaisia ja harrastajia


Kerhojen ohjaajina toimii monenikäisiä, erilaisen koulutustaustan ja elämänkokemuksen omaavia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan lasten ja nuorten kanssa sekä ovat kerhon aihepiiriin innostuneita harrastajia tai ammattilaisia.
Kerhonohjaajana voi toimia yksin tai parin kanssa esim.

 • kerhon aihepiirin harrastaja tai ammattilainen
  • opiskelija
  • lapsen vanhempi
  • vireä eläkeläinen
 • ammattiohjaaja tai
 • opettaja.

Kerhonohjaamisen kokemus on monesti arvokasta pääomaa

 • työkokemuksena
 • kokemuksena nuorten kanssa toimimisesta
 • oman ammatillisuuden kehittämisessä ja
 • omien ajatusten ja ideoiden sekä uusien opetusmenetelmien soveltamisessa käytäntöön

Kerhonohjaajan tehtävänä on johtaa toimintaa ja kunnioittaa kerholaisiaan


Kerhonohjaajan rooli toiminnan järjestäjänä, kerholaisten kiinnostuksen ja motivaation herättäjänä ja ylläpitäjänä on tärkeä. Kerholaisia pitää osata kuunnella ja heidän mielipiteitään tulee kunnioittaa.

Koulun kerhotyö opettaja-oppilas-suhteen parantajana


Koulun kerhotyössä ohjaajina toimivat useimmiten koulujen opettajat. Opettajan toimiminen kerhon ohjaajana oppituntien ulkopuolella lisää oppilaiden ja opettajan keskinäistä tuntemusta ja luo myönteistä ilmapiiriä heidän välilleen sekä parantaa oppimisen edellytyksiä.

Kerhon ohjaaminen oman tai naapurikoulun kollegan, kerhon aihepiiristä innostuneen koululaisen vanhemman tai vaikka yhteistyöyrityksen työntekijän kanssa parina voi rikastaa kerhon toimintaa. Työparin kanssa käytävät keskustelut ovat usein erittäin antoisia ja avaavat opetukseenkin uusia näkökulmia.

Opettajilla on useimmiten hyvät valmiudet kerhotoiminnan ohjaamiseen koulutuksensa ja kokemuksensa kautta. Lisä- tai täydennyskoulutusta kerhotoiminnan eri alueilta on kuitenkin tarvittaessa saatavana erilaisilta kursseilta. Työnantajan eli koulun osallistuminen näiden koulutusten kustannuksiin on koulukohtaista.

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen


Kerhonohjaajan osalta on varminta erikseen hoitaa rikostaustan selvittäminen. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä löytyy täältä.