main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Materiaalit

MATERIAALIT

Ohessa Opinkirjon materiaalit PDF-tiedostoina. Materiaalit ovat maksuttomia ja vapaasti ladattavissa!

Osa materiaaleista on tilattavissa myös painettuna julkaisuna. Jokaisen materiaalin kohdalla on maininta, onko se saatavilla vain PDF-tiedostona vai tilattavissa painettuna. Painettuja julkaisuja voi tilata tilauslomakkeella.

Kerhotoiminta

Kerhotoiminnan laatu - hyvästä kerhosta osallistuvaan ja hyvinvoivaan kouluun (pdf)


Julkaisuun on koottu perustietoa koulun kerhotoiminnasta ja siihen liittyvistä monipuolisista oppimisympäristöistä. Kirjaan on koottu myös erilaisia esimerkkejä siitä, kuinka koulut ovat toteuttaneet hyvinkin monipuolista ja oman koulun erityisiin tarpeisiin vastaavaa kerhotoimintaa. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

 

Kaikille kaveri! - kaverikerho sosiaalisten taitojen kehittäjänä (pdf)

Opas tarjoaa kassillisen toimintasisältöjä kaverikerhoon. Mukana on vinkkejä muun muassa välineillä kisailuun, rakenteluun ja muotoiluun, tekemiseen sisällä ja ulkona, helppoon kokkaukseen sekä tunnetaitojen harjoitteluun. Opas on tarkoitettu oppilashuoltoryhmille, opettajille, sosiaali­toimen perhe- ja lapsityöntekijöille sekä vanhemmille ja muille kasvattajille. Saatavilla vain PDF-tiedostona.Koulun kerhokäsikirja (pdf)

Opas on koulun kerhojen parissa toimiville tai kerhotoiminnan pariin aikoville avuksi ja tueksi laadukkaan kerhotoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Kirjassa tarkastellaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) asetettuja koulun kerhotoiminnan tavoitteita. Teoksessa pureudutaan erityisesti kerhotoiminnan organisointiin. Kirja jakautuu kolmeen osaan: Koulun kerhotoiminnan tavoitteet, organisointi ja liitteet organisoinnin tueksi. Saatavilla vain PDF-tiedostona. 

 

Kerhotoiminta - osa kehittyvää ja hyvinvoivaa koulua (pdf)

Julkaisu sisältää eri alojen asiantuntijoiden artikkeleita kerhotoiminnan arvosta ja merkityksestä niin oppi­­­­laiden kuin opettajienkin hyvinvoinnille. Tilaa julkaisu tilauslomakkeella.

Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella - näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen (pdf)

Moniääninen artikkelikokoelma, jossa yrittäjyyskasvatuksen eturivin tutkijat tarkastelevat yrittäjyyskasvatusta koulutusjärjestelmän eri osa-alueilla aina erityisopetuksesta opettajankoulutukseen. Julkaisu on tarkoitettu koulutuksen ja koulutusjärjestelmän kehittäjille, opetuksen ammattilaisille sekä opettajaksi opiskeleville ja heidän kouluttajilleen. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

 

Into yrittäjyyteen! -tehtäväkirja (pdf)
Into yrittäjyyteen! - ohjaajan vinkkivihko (pdf)

Yrittäjyyskasvatusmateriaali 9-12-vuotiaille. Oppimateriaali johdattaa yrittäjämäisiin ominaisuuksiin ja yritteliääseen elämän­asenteeseen koululaisen omassa arjessa. Erillinen ohjaajan vinkkivihko on apuväline tehtäväkirjaa varten. Vinkkivihko taustoittaa ja tarjoaa vaihtoehtoisia näkökulmia ja tapoja toteuttaa tehtäväkirjan tehtäviä. Saatavilla vain PDF-tiedostoina.

 

Iver för företagsamhet! -uppgiftsboken (pdf)
Iver för företagsamhet! -handledarens tipshäfte (pdf)

Företagsamhetsläromaterial för 9-12-åringar. Lärömaterialet leder till företagsamma egenskaper samt en företagsam livsinställning i skolelevens vardag. Handledarens tipshäfte är ett hjälpmedel för Iver -för företagsamhet! uppgiftsboken och internetsidorna. Tipshäftet berättar om bakgrunderna till uppgifterna och ger alternativa sätt att genomföra uppgifterna i boken. Bara PDF.

 

Katso kaleidoskooppiin (pdf)

Yrittäjyyskasvatuksen opetusmateriaali peruskoulun viimeisille luokille. Opetusmateriaalissa tarkastellaan yrittäjyyskasvatuksen käsitettä ja annetaan runsaasti tehtäväideoita yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen eri oppiaineissa. Saatavilla vain PDF-tiedostona. Tutustu julkaisuun palasteltuna makupaloina.Titta i kalejdoskopet (pdf)

Titta i kalejdoskopet är ett undervisningsmaterial i fostran till entreprenörskap, som är avsett för lärare i de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen. I materialet finns rikligt med idéer för uppgifter som hjälper till att inlemma perspektiven i entreprenörskapfostran i olika läroämnen. Bara PDF.

 


Mediakasvatus

 

Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa (pdf)

Julkaisussa mediataitojen kehittyminen kuvataan jatkumona peruskoulun ensimmäiseltä yhdeksänteen luokkaan. Mediaopetus koskettaa kouluyhteisön kaikkia jäseniä ja tukee perusopetuksen tavoitteita. Tietopaketin tavoitteena on kuvata, mihin mediaopetusta tarvitaan. Se on tarkoitettu erityisesti peruskoulujen rehtoreiden ja opettajien käyttöön. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

 

Inlärningsstig till mediekunskaper inom den grundläggande utbildningen (pdf)

I denna publikation beskrivs utvecklingen av mediekunskaperna som en fortlöpande process från årskurs 1 till årskurs 9 i grundskolan. Medieundervisningen berör alla i skolgemenskapen, och den stöder den grundläggande utbildningens mål. Syftet med detta informationspaket är att visa vad medieundervisningen behövs till. Publikationen är avsedd särskilt för rektorer och lärare i grundskolan. Bara PDF.

 

Mediakasvatus esi- ja alkuopetuksessa (pdf)

Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteita mediakasvatuksen näkökulmasta avaava oppaassa tarkastellaan mediakasvatuksen suunnittelua ja toteutusta eri oppiaineissa ja sisältöalueissa. Lisäksi tutustutaan mediakasvatuksen teoriapohjaan ja historiaan sekä lasten mediamaailmaan. Tarjolla on ideoita, tehtävä- ja materiaalivinkkejä. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

 

Kuvaa, ääntä & tekstiä (pdf)

Opas on suunnattu alkuopetukseen, sovellettaviksi oman ryhmän tarpeisiin. Tehtävät ovat helposti sovellettavissa myös vanhempien lasten opetukseen. Materiaalissa tutustutaan mediaan kolmen elementin avulla. Kuvaosion harjoituksissa tutustutaan muun muassa taikuuteen, kuvakerrontaan ja harjoitellaan geometriaa. Äänimaisemat ja hyvän tuulen uutiset ovat ääni-osion tehtäviä. Tekstitehtävissä tutustutaan puolestaan maailman parhaaseen suklaaseen ja metsästetään hyvää salasanaa. Saatavilla vain PDF-tiedostona.       Kerho käyntiin - Tukioppilas mediakerhon apuohjaajana (pdf)

Materiaalin tavoitteena on kannustaa kouluja perustamaan kerhoja, joissa nuoret toimivat kerhojen apuohjaajina. Oppaassa esitellään mediakerhot esimerkkinä nuorten ohjaamista kerhoista. Materiaali jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäinen osio on suunnattu sekä apuohjaajat kouluttavalle että kerhosta vastaavalle aikuiselle. Toinen osio on kurkistus median maailmaan ja kolmas osio sisältää koulutusmallin, jonka avulla apuohjaajat koulutetaan. Saatavilla vain PDF-tiedostona.Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa  (pdf) 

Mediamuffinssi-hanke ja Stakes ovat tuottaneet yhteistyössä Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa -oppaan. Opas on tarkoitettu varhaiskasvattajille mediakasvatuksen tietopaketiksi. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

Osallisuuskasvatus

Simulaatio valiokunnan työskentelystä

Valiokuntasimulaatio on toiminnallinen, oppilaita osallistava ja oppiainerajat ylittävä demokratiakasvatuksen simulaatiomalli. Simulaatio mukailee löyhästi eduskunnan valiokuntatyöskentelyä ja täysistuntoa.  Oppilaat käsittelevät yhteiskunnallista aihetta valiokunnassa, kirjoittavat siitä mietinnön ja antavat päätösehdotuksensa. Ehdotukset esitellään, niistä keskustellaan ja lopuksi äänestetään kaikkien yhteisessä täysistunnossa.

Pilotoitu simulaatio on Padasjoen yhtenäiskoulun ja lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtori Marja-Riitta Tikkalan kehittämä.

 Valiokuntasimulaatio sisältää

  • Opetussuunnitelmaan soveltuvat tavoitteet
  • Toteutusohjeet
  • Aineistot nuorisotyöttömyydestä, nuorten yrittäjyydestä, ilmastonmuutoksesta ja turvallisuudesta
  • Mallimietinnön
  • Ideoita palautteen keräämiseen ja arviointiin
  • Ideoita menetelmän soveltamiseen alakoulussa tai lukiossa 
Löydät sen osoitteesta  http://bit.ly/simulaatio2018 .

 

 

Innostunut oppilaskunta -koulutusmateriaali

Innostunut oppilaskunta on itseohjautuva koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaaville opettajille. Materiaalit ovat maksuttomia ja löytyvät osoitteesta http://omaoppilaskunta.fi/koulutukset/innostunut-oppilaskunta-itseohjautuva-koulutus-oppilaskuntatoiminnan-ohjaajille/.  Materiaalien (videot, pohdintatehtävät ja tehtäväpohjat) avulla fasilitaattori voi toteuttaa koulutuksen esimerkiksi oman kunnan koulujen opettajille. Koulutus muodostuu kahdesta teemakokonaisuudesta otsikoilla Vaikuttavat oppilaat ja Kannustavat aikuiset. Molemmat kokonaisuudet sisältävät aiheeseen johdattavan videon ja aktivoivia keskustelutehtäviä.

Mokkeja yhteiskunnallisella otteella (pdf)

Esite avaa yhden tavan osallistaa oppilaita monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun. Mukana pilottiryhmän tuotokset monialaisiksi oppimiskokonaisuuksiksi yläkouluun. 

                                       Maailmanpaja - Kerhonohjaajan opas lapsen oikeuksista (pdf)

Opas on suunnattu alakoulujen (5.-6.-luokkalaisten) kerhotoiminnan ohjaajille ja opettajille. Menetelmäopas keskittyy yhteiskunnalliseen kerhotoimintaan. Keskeisiä teemoja ovat lapsen oikeudet, yhteisiin asioihin vaikuttaminen ja globaalin maailman kysymyksiin tutustuminen. Opas on toteutettu yhteistyössä Plan Suomi Säätiön kanssa. Tilaa julkaisu.

Verkstad världen - Klubbledarens handbok om barnets rättigheter (pdf)

Handboken är riktad till klubbledare och lärare för årskursen 5.-6. Metoguiden fokuserar på social klubbverksamhet. Centrala teman är barns rättigheter, påverkan i gemensamma saker ock att bli bekant med globala frågor. Handboken är förverkligad tillsammans med Stiftelsen Plan Finland.

 

Tietoa&intoa&taitoa -oppilaskuntaesite oppilaalle (pdf)

Jaa sähköisesti, tulosta tai tilaa Tietoa&Intoa&Taitoa -esite oppilaskunnassa toimiville oppilaille. Se innostaa miettimään oppilaskunnan toimintaa. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

 

Kannattaisiko vaikuttaa? (pdf)

Oppaasta löydät vinkkejä parlamentti- ja vaikuttamiskerhon sisällön toteuttamiseksi. Tehtäviä voi sisällyttää eri oppiaineiden opetukseen tai koostaa monialaisen oppimiskokobaisuuden oppiaineiden yhteistyönä.

 

 

Nuorten parlamentti - politiikkaa ruohonjuuritasolla (pdf)

Julkaisuun on koottu kaksi kerhoideaa Nuorten parlamentti kerhoille. Virtuaalivarjostaminen on tarkoitettu vuosille, kun kerho valmistautuu Nuorten parlamentin täysistuntoon eduskunnassa. Politiikan nuuskinta puolestaan opastaa tutustumaan oman kunnan päättäjien toimintaan vuotena, jolloin Nuorten parlamentti ei kokoonnu. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

 

Toimittajaoppilaan tehtäväpaketti Nuorten parlamentti -kerhoille (pdf)

Julkaisun tarkoituksena on tarjota työkaluja toimittajaoppilaalle. Tehtävien tavoitteena on kannustaa nuorta toimittajan työhön, auttaa häntä reflektoimaan omaa osaamistaan, monipuolistaa ja kehittää hänen taitojaan sekä innostaa oppimaan oppimiseen. Tehtävät valmistavat toimittajaoppilasta jutun kirjoittamiseen. Osa tehtävistä on yksilötehtäviä, osa ryhmätehtäviä. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

 

"Kauhia kakku!" - oppilaskunnan hyviä käytäntöjä (pdf)

Julkaisuun on poimittu hyviä käytäntöjä oppilaskuntien toiminnasta eri puolilla suomea. Sen tavoitteena on tukea oppilaskunnan ohjaavaa opettajaa raottamalla muiden tapaa toimia oppilaskunnan kanssa. Opas soveltuu laajasti kaikille lapsista ja nuorista välittäville aikuisille kodin, koulun ja kunnan tasoilla ja se tarjoaa myös oppilaille kiinnostavia käytännön ideoita. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

 

"Vilken pärs!" God praxis i elevkåren (pdf)

Publikationen innehåller god praxis från elevkårerna i olika delar av Finland. Den presenterar beprövandetillvägagångssätt både i små vardagsrutiner och i hanteringen av större ärenden. Bara PDF.

 

 

 

 

Yhdessä enemmän - vapaaehtoistoiminnan kerhomateriaali yläkouluille (pdf) 

Seitsemän kerhokerran kokonaisuus tarjoaa oivallisen mahdollisuuden kokeilla vapaaehtoistoimintaa. Oppaassa vapaaehtoistoiminta ymmärretään laaja-alaisesti osallistumisena ja vaikuttamisena ja se voi tapahtua vapaamuotoisissa ryhmissä tai järjestön toiminnassa. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

 

 

Teemana politiikka -materiaali nuorten parlamenttikerholle (pdf) 

Materiaali on tarkoitettu erityisesti Nuorten parlamentti -kerhon ohjaajan oppaaksi ja tueksi kerhotoiminnan järjestämiseen. Materiaalissa ymmärretään poliittinen osallistuminen ja vaikuttaminen laajasti. Kerholaisille tuotetut tehtävät pyrkivät käsittelemään politiikkaan ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä ja rakenteita mahdollisimman monipuolisesti. Tilaa julkaisu.

 

 

Malli-YK -kerhonohjaajan opas (pdf)
Opas on tarkoitettu Malli-YK -kerhonohjaajille. Kerhokertojen aikana tutustutaan yhdistyneisiin kansakuntiin, valitaan kerholle oma ajankohtainen aihe ja jokaiselle kerholaiselle oma edustettava valtio. Kerhon aikana käytetään monipuolisia työtapoja leikeistä ryhmätöihin, itsenäiseen valmistautumiseen, kirjoitustehtäviin ja puheharjoituksiin. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

 Vaikuttavasti mukana - oppilaskunta koulun arjessa (pdf)

Opas on tarkoitettu peruskouluissa toimivien oppilaskunnan ohjaajien käyttöön. Oppaaseen on koottu käytännön esimerkkejä oppilaskunnan toiminnasta, mukana olleiden lasten kokemuksia ja ajatuksia siitä, mihin oppilaskuntatoiminta liittyy ja mihin sillä pyritään. Tilaa julkaisu.

 

 

 

Aktivt deltagande - elevkåren i skolans vardag (pdf)

Handboken är avsedd för personer som handleder elevkårer i grundskolan. Handboken innehåller praktiska exempel på elevkårsverksamhet, barns tankar och erfarenheter om påverkan samt tankar kring vad elevkårsverksamheten syftar till och i vilka sammanhang den ingår. Beställ materialen.

Tiedekasvatus

sähkömateriaalin kansikuva

Jännittävä sähkö ja kipinöivät laitteet (pdf)

Kirja on ilmiön sähkö käsittelyyn tarkoitettu käytännön opas opettajalle. Materiaali soveltuu käytettäväksi 3.-6. luokilla. Sen tarkoitus on antaa opettajalle välineitä toteuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita. Materiaalia voi käyttää myös sähkökerhon ohjaamiseen. Materiaalissa opetustuokiot on jäsennetty opetuspoluiksi, jotka koostuvat viidestä kahden oppitunnin kokonaisuudesta. Niistä opettaja voi koota haluamansa kokonaisuuden tai innostua laajemmankin sähköaiheisen projektin ohjaamiseen. Tilaa julkaisu.

 


Ideasta ratkaisuun 2 – virikkeitä luovaan ongelmanratkaisuun opetuksessa (pdf)

Kirjassa perehdytään luovan ongelmanratkaisuprosessin toteuttamiseen opetustyössä. Luova ongelmanratkaisu motivoi ja sitouttaa oppijaa. Lähtökohtana on oppijalähtöisyys, kytkös jokapäiväiseen elämään ja ongelman aitous. Kirjassa annetaan käytännön työkaluja ohjata ja toteuttaa luovan onglemanratkaisun prosessia. Tilaa julkaisu.

 

 

 

Tiede- ja teknologiakasvatus. Laatua asiantuntevasta kerhotoiminnasta. (pdf)

Kirjaan on koottu tietoa, ideoita ja ohjeita tiede- ja teknologiakerhojen järjestäjille ja ohjaajille. Julkaisu on osa Laadukkaan kerho- ja harrastetoiminnan kehittäminen – Suomi-Viro vertaisoppimishanketta. Tilaa julkaisu.

 

 

 

Ihmettele ja oivalla! -tehtäviä tiedekerhoille (pdf)

Materiaali sisältää helposti ja yksinkertaisilla välineillä toteutettavia tehtäviä, joissa perehdytään luonnontieteilijän tarvitsemiin taitoihin ja niitä on helppo mukauttaa eri ikäryhmille soveltuviksi. Materiaali sopii tiedekerhojen ohjaajille sekä peruskoulun ja lukion opettajille. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

 

 

Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta (pdf)

- Vinkkejä ja ideoita kilpailutyön ohjaukseen ja kilpailuun osallistumiseen.

Kirjassa kuvataan kilpailutyön tekemiseen liittyviä tärkeimpiä asioita ja käsitellään tieteellistä menetelmää sekä oman työn julkista esittämistä. Tilaa julkaisu.

 

 

Keksitään lisää - materiaali keksintökerhoille (pdf)

Keksimisessä on usein vaikeinta löytää ongelma, johon ratkaisua haetaan. Tuntuu siltä, että kaikki on jo keksitty ja maailma jo valmis. Tämän materiaalin tavoitteena on tarjota opettajalle ja kerhonohjaajalle työkaluja kekseliään ilmapiirin virittämiseen ja keksinnöllisen kerhon ohjaamiseen. Materiaalissa tutustutaan rakennettuun ympäristöön tutkimalla ympäristön perusrakenteita. Opittua sovelletaan erilaisissa ongelmanratkaisutehtävissä tai kehitetään ratkaisuja omista tarpeista lähtien.Let´s invent more - Learning materials for Invention Clubs (pdf)

Materiaalin tavoitteena on tarjota opettajalle ja kerhonohjaajalle työkaluja kekseliään ilmapiirin virittämiseen ja keksinnöllisen kerhon ohjaamiseen. Materiaalissa tutustutaan rakennettuun ympäristöön tutkimalla ympäristön perusrakenteita. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

 

Ohjelmointia Scratchin kanssa (pdf)

Muut materiaalit

Videotutoriaalit vloggauskerhon toiminnan tueksi. 

1. Ideointi ja kanavan sisällön suunnittelu

2. Kuvaaminen ja harjoittelu

3. Suunnittele kuvaaminen

4. Videoiden julkaiseminen

5. Elokuva ja erikoistehosteet

6. Kuinka menestyä videoilla? 

 

Videot löydät täältä https://www.youtube.com/watch?v=-FBWeQ7qg5w&list=PLjVKWBX0mwg2_To9JZ1O_OgltRMobKUnB

 

Pöntinen, R. (2017) Yhdessä, ei rinnakkain. Selvitys nuorisotyön ja koulun yhteistyöstä - haasteet, mahdollisuudet ja kehittämiskohteet. 

Nuorisotyön ja koulun yhteistyön syvempään kehittämiseen on olemassa positiivinen pohjavire kouluhyvinvoinnin ja lasten ja nuorten kasvun tukemisessa. Usein koulunuorisotyö on kuitenkin jäänyt irralliseksi, satunnaiseksi ja suunnittelemattomaksi, vaikka yhteistyö sinällään on koettu myönteiseksi.Selvitykseen kootut kehittämisehdotukset liittyvät moniammattilisen yhteistyön tavoitteen asetteluun, yhteistyön kehittämiseen ja nuorisotyln ammatillisen identiteetin vahvistamiseen. 

 

Yks, kaks toimimaan! - työkaluja yhteiskunnallisten teemojen opettamiseen, opettajan tukimateriaali (pdf)

Kirja toimii opettajan tukimateriaalina Prezi-ympäristössä olevalle Yks, kaks toimimaan! -materiaalille. Kirjassa on ohjeita materiaalin käyttöön sekä taustoja, teoriaa ja vinkkejä opettajan työn tueksi. Tilaa julkaisu.

Yks, kaks toimimaan! Työkaluja yhteiskunnallisten teemojen opettamiseen (Prezi)

 


Oivalluksia ryhmästä - pintaa syvemmälle koulun ryhmäilmiöihin (pdf)

Kirja antaa eväitä tutkia ryhmän toimintaa ja rakentaa toimivampia ryhmiä, joissa hyväksytään erilaisuus. Opettaja haastetaan tutkimaan omaa rooliaan osana ryhmää ja luopumaan valmiista vastauksista, nopeista ratkaisuista ja jatkuvasta hallinnasta. Tilaa julkaisu.

 

 

Muotoiloa! - opettajan opas muotoilukasvatukseen (pdf)

Opas innostaa opettajia ottamaan muotoilukasvatuksen osaksi eri oppiaineita. Muotoilukasvatuksessa lähestytään esineympäristöä monipuolisesti. Se on tutkivaa, kokeilevaa ja hauskaa, se on perustelemista, löytämistä ja hullutteluakin. Muotoilukasvatuksessa pohditaan esineen ja ihmisen välisiä suhteita ja opitaan muotoilun perustaitoja. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

mokki1

 

Matka palvelumuotoiluun - opas opettajalle (pdf)

Koulu on kasvuympäristö ja oppimisen yhteisö. Oppilaan aktiiviseksi toimijaksi kasvamista tukee se, että hän voi olla yhdessä muiden kanssa kehittämässä koulua paremmin toimivaksi. Opinkirjo on yhdessä Designmuseon ja Ornamon kanssa tuottanut opettajille oppaan palvelumuotoilun toteuttamiseen monialaisena oppimiskokonaisuutena. Tilaa julkaisu.

 

Aistien ruokamaailmaan - opas kerhonohjaajalle (pdf)

Oppaan avulla matkataan ruoan jännittävään maailmaan katsellen, haistellen, kuunnellen, tutkien, kokeillen ja itseään ilmaisten. Opas on suunnattu kerhonohjaajille ja opettajille, jotka haluavat johdattaa oppilaansa aistien avulla ruokamaailmaan ja edistää siten monipuolisen ravitsemuksen omaksumista. Opas on saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

 

Sinnrikt i matvärlden - guiden för klubbledaren (pdf)

Guiden är avsedd för klubbledare och lärare som vill leda sina elever genom matens värld med sinnenas hjälp och väcka barnens intresse för mångsidigamatvanor.