main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

OSALLISUUSKASVATUKSEN MATERIAALIT

Opinkirjo tarjoaa erilaisia maksuttomia julkaisuja ja oppaita lasten ja nuorten osallisuuskasvatukseen. Oppaista löytyy ideoita ja tukea kerho- sekä oppilaskuntatoimintaan.

Simulaatio valiokunnan työskentelystä

Valiokuntasimulaatio on toiminnallinen, oppilaita osallistava ja oppiainerajat ylittävä demokratiakasvatuksen simulaatiomalli. Simulaatio mukailee löyhästi eduskunnan valiokuntatyöskentelyä ja täysistuntoa.  Oppilaat käsittelevät yhteiskunnallista aihetta valiokunnassa, kirjoittavat siitä mietinnön ja antavat päätösehdotuksensa. Ehdotukset esitellään, niistä keskustellaan ja lopuksi äänestetään kaikkien yhteisessä täysistunnossa.

Pilotoitu simulaatio on Padasjoen yhtenäiskoulun ja lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtori Marja-Riitta Tikkalan kehittämä.

 Valiokuntasimulaatio sisältää

  • Opetussuunnitelmaan soveltuvat tavoitteet
  • Toteutusohjeet
  • Aineistot nuorisotyöttömyydestä, nuorten yrittäjyydestä, ilmastonmuutoksesta ja turvallisuudesta
  • Mallimietinnön
  • Ideoita palautteen keräämiseen ja arviointiin
  • Ideoita menetelmän soveltamiseen alakoulussa tai lukiossa 

 

Löydät sen osoitteesta  http://bit.ly/simulaatio2018 .

 

Tutustu Oppilaskuntatoiminnan ohjaajan  oppaaseen (PDF).

 

 

 

Maailmanpaja - Kerhonohjaajan opas lapsen oikeuksista (pdf)

Opinkirjon ja Plan Suomen tuottama opas on suunnattu alakoulujen (5.-6.-luokkalaisten) kerhotoiminnan ohjaajille ja opettajille. Menetelmäopas keskittyy yhteiskunnalliseen kerhotoimintaan, ja sen keskeisiä teemoja ovat lapsen oikeudet, yhteisiin asioihin vaikuttaminen ja globaaliin maailman kysymyksiin tutustuminen. Opasta voi soveltaa käytettäväksi eri ikäisten lapsiryhmien parissa. Maksuttoman oppaan voit myös tilata tilauslomakkeella.

 

Maailmanpaja - Kerhonohjaajan opas lapsen oikeuksista kerhotoiminnasta on tehty video, jossa tutustustutaan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen median keinoin.

Muita materiaaleja osallisuuskasvatukseen:

 

Toimittajaoppilaan tehtäväpaketti Nuorten parlamentti -kerhoille (pdf)

Julkaisun tarkoituksena on tarjota työkaluja toimittajaoppilaalle. Tehtävien tavoitteena on kannustaa nuorta toimittajan työhön, auttaa häntä reflektoimaan omaa osaamistaan, monipuolistaa ja kehittää hänen taitojaan sekä innostaa oppimaan oppimiseen. Tehtävät valmistavat toimittajaoppilasta jutun kirjoittamiseen. Osa tehtävistä on yksilötehtäviä, osa ryhmätehtäviä. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

 

Nuorten parlamentti - politiikkaa ruohonjuuritasolla(pdf)

Julkaisuun on koottu kaksi kerhoideaa Nuorten parlamentti kerhoille. Virtuaalivarjostaminen on tarkoitettu vuosille, kun kerho valmistautuu Nuorten parlamentin täysistuntoon eduskunnassa. Politiikan nuuskinta puolestaan opastaa tutustumaan oman kunnan päättäjien toimintaan vuotena, jolloin Nuorten parlamentti ei kokoonnu. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

 

Tietoa&intoa&taitoa -oppilaskuntaesite oppilaalle (pdf)

Jaa sähköisesti, tulosta tai tilaa Tietoa&Intoa&Taitoa -esite oppilaskunnassa toimiville oppilaille. Se innostaa miettimään oppilaskunnan toimintaa. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

 

 

Vaikuttavasti mukana - oppilaskunta koulun arjessa (pdf)

Aktivt deltagande - elevkåren i skolans vardag (pdf)

Opas on suunnattu erityisesti peruskoulussa toimivien oppilaskuntien ohjaajien käyttöön. Oppaassa pohditaan mm.:

  • mihin asioihin lapset ja nuoret haluaisivat vaikuttaa koulussa
  • miten oppilaskuntatoiminta vahvistaa kansalaisvalmiuksia
  • oppilaskuntatoiminta oppimispolkuna osallistuvaksi kansalaiseksi
  • miten oppilaskuntatoiminta linkittyy osaksi kunnan virallista vaikuttamisjärjestelmää.


"Kauhia kakku!" Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä (pdf)

"Vilken pärs!" God praxis i elevkåren (pdf)

Julkaisuun on poimittu hyviä käytäntöjä oppilaskuntien toiminnasta eri puolilla suomea. Sen tavoitteena on tukea oppilaskunnan ohjaavaa opettajaa raottamalla muiden tapaa toimia oppilaskunnan kanssa. Opas soveltuu laajasti kaikille lapsista ja nuorista välittäville aikuisille kodin, koulun ja kunnan tasoilla ja se tarjoaa myös oppilaille kiinnostavia käytännön ideoita. Maksuttoman oppaan voit myös tilata tilauslomakkeella.

 

 

Yhdessä enemmän - vapaaehtoistoiminnan kerhomateriaali yläkouluille (pdf) 

Seitsemän kerhokerran kokonaisuus tarjoaa oivallisen mahdollisuuden kokeilla vapaaehtoistoimintaa. Oppaassa vapaaehtoistoiminta ymmärretään laaja-alaisesti osallistumisena ja vaikuttamisena ja se voi tapahtua vapaamuotoisissa ryhmissä tai järjestön toiminnassa. Saatavilla vain PDF-tiedostona.

 

Teemana politiikka -materiaali nuorten parlamenttikerholle (pdf) 

Materiaali on tarkoitettu erityisesti Nuorten parlamentti -kerhon ohjaajan oppaaksi ja tueksi kerhotoiminnan järjestämiseen. Materiaalissa ymmärretään poliittinen osallistuminen ja vaikuttaminen laajasti. Kerholaisille tuotetut tehtävät pyrkivät käsittelemään politiikkaan ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä ja rakenteita mahdollisimman monipuolisesti. Tilaa julkaisu.

 

 

Malli-YK -kerhonohjaajan opas (pdf)
Opas on tarkoitettu Malli-YK -kerhonohjaajille. Kerhokertojen aikana tutustutaan yhdistyneisiin kansakuntiin, valitaan kerholle oma ajankohtainen aihe ja jokaiselle kerholaiselle oma edustettava valtio. Kerhon aikana käytetään monipuolisia työtapoja leikeistä ryhmätöihin, itsenäiseen valmistautumiseen, kirjoitustehtäviin ja puheharjoituksiin. Saatavilla vain PDF-tiedostona.