main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Osallisuuskasvatus :: Säädökset ja sitoumukset

SÄÄDÖKSET JA SITOUMUKSET 

  

 

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus 12 artikla:  ”Lapselle joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä on taattava oikeus vapaasti ilmaista ne kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Tämän toteuttamiseksi lapselle on annetta erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa toimissa joko suoraan, edustajan tai toimielimen välityksellä.”

 

Suomen perustuslaki 6 §: Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

 

Nuorisolaissa (2006) sekä lastensuojelulaissa (2008) on lasten ja nuorten osallistumista ja kuulemista vahvistavia kuntia velvoittavia säännöksiä.

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet korostavat oppilaiden oikeutta osallistua ja vaikuttaa koulussa ja lähiyhteisössä.

 

Kuntalaki tai hallintolaki eivät rajaa täysi-ikäisiin velvoitetta tiedottaa (kunnan) asioista, selvittää (kuntalaisten) mielipiteitä tai järjestää neuvontaa palveluista.

 

Lue lisää lapsiasiavaltuutetun sivuilta www.lapsiasia.fi