main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Ilmastonmuutos tiedekerhossa

Kerhokokonaisuudessa perehdytään ilmastonmuutokseen ja sen syihin ja seurauksiin. Kerhossa on esitetty kuuden kerhokerran (á 1-1,5 tuntia) sisältöjä. Kerhokerroissa tärkeällä sijalla ovat kokeelliset tehtävät. Keskustelutehtävien ja taustamateriaalin tarkoitus on linkittää tehtävät työt ilmastonmuutos-ilmiöön.

Taustamateriaalia ilmastonmuutos-kerhoon:
• Koulukino (Epämiellyttävä totuus): Materiaali soveltuu käytettäväksi ja käsiteltäväksi kerhon aikana tai ennen/jälkeen kerhoa.
• Ilmasto.org: Ajankohtaista tietoa sisältävä tietopaketti ilmastonmuutoksesa.
• Kirja: Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. (Hakala, H., Välimäki, J. 2003).
• Kirja: Uusi pohjoinen - Maailma vuonna 2050. (Smith, L.C. 2011).


1. kerhokerta - Johdanto ja ilmastonmuutos käsitteenä

 • Aloitetaan kerho sopimalla yhteisistä säännöistä sekä käsitellään turvallisuuteen liittyvät asiat.

AIHEITA KESKUSTELUUN:

 • Mitä on ilmastonmuutos?
  - Hakala ja Välimäki (2003) määrittelevät kirjassaan Ympäristön tila ja suojelu Suomessa ilmastonmuutoksen seuraavasti: "Ilmastonmuutos on käynnissä oleva maapallon lämpö-, kosteus- ja tuulioloissa sekä kaikissa muissa ilmasto-oloissa tapahtuva pitkän aikavälin muutos. Ilmastonmuutokseen vaikuttavat sekä ihmistoiminta että ihmisestä riippumattomat seikat, kuten auringon säteilymäärän vaihtelut ja tulivuorenpurkaukset".
 • Eri puolilla maapalloa ilmastonmuutos vaikuttaa eri tavoin. Tarkkailkaa karttapalloa tai maailman karttaa ja miettikää, millaiset ovat ne alueet, joilla ilmastonmuutos huomattaisiin voimakkaammin? (Kuivat alueet, kosteat alueet, rannikkoalueet, väestön tiheys jne.)
 • Mitä on ilmasto ja mitä on muutos?
  - Ilmastolla tarkoitetaan tietyn alueen sään tyypillistä pitkäaikaista käyttäytymistä. Käytännössä kukaan ei voi sanoa varmasti tai ennustaa, että ilmasto muuttuu, mutta voidaan kuitenkin sanoa, että todennäköisyys, että esim. on lämmintä, kasvaa.
 • Miten aineiden kierto vaikuttaa ilmastonmuutokseen?
  - Aineiden siirtymisellä olomuodosta toiseen on tärkeä merkitys ilmastonmuutoksen kannalta. Aine voi olla toisessa olomuodossa vaaraton ja toisessa taas hengenvaarallinen (esim. elohopea kiinteänä yhdisteissä ja höyrynä). Aineiden siirtyminen systeemistä toiseen muodostaa niiden kierron. Kenties parhaiden tunnetaan vedenkierto maapallolla.

KOKEELLISIA TÖITÄ:


2. kerhokerta - Ilmastonmuutos Maapallolla: mistä ilmakehä koostuu?

AIHEITA KESKUSTELUUN:

 • Ilmakehä koostuu seuraavista kerroksista:
  - troposfääri: ilmakehän alin kerros, n. 10 km korkeuteen
  - tropopaussi: troposfäärin yläraja
  - stratosfääri: otsonikerroksen "koti", n. 40 km korkuinen
  - mesosfääri ja ylemmät kerrokset: n. 85 km korkeudessa
 •  Ilmakehän koostumus:
  - Ilma koostuu merenpinnan korkeudella pääasiassa typestä (77%) ja hapesta (21%). Lisäksi siinä on argonia (1%) sekä mm. hiilidioksidia, metaania ja otsonia (kutakin alle 0,1%). llmakehän kaasut, hiukkaset ja pilvet voivat absorboida, sirottaa ja heijastaa Auringosta maan pinnalle kulkeutuvaa säteilyä.
 • Mitä ovat kasvihuonekaasut?
  - Kasvihuonekaasut lämmittävät ilmakehää sillä ne päästävät lävitseen auringosta tulevaa lämpösäteilyä, mutta estävät maan pinnalta tulevan lämpösäteilyn karkaamista avaruuteen.
  - Hakalan ja Välimäen (2003) määritys kasvihuonekaasuille:
  "Kasvihuonekaasut ovat kaikki kaasumaiset yhdisteet, joka vaikuttavat maapallon kasvihuoneilmiöön. Tärkein kasvihuonekaasu on vesihöyry, jonka määrään ihminen vaikuttaa lähinnä välillisesti. Muita kasvihuonekaasuja ovat mm. hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi, monet halogenoidut hiilivedyt, alailmakehän otsoni ja rikkiheksafluoridi." 
  - Luonnollinen kasvihuoneilmiö on hyvä asia, sillä sen ansiosta maapallon keskilämpötila on riittävän korkea elämälle. Ilmastonmuutos johtuu voimistuneesta kasvihuoneilmiöstä.
  - Aerosolihiukkaset, kuten esim. noki vaikuttavat päinvastoin kuin kasvihuonekaasut - ne heijastavat auringon säteilyä takaisin avaruuteen ja viilentävät siten ilmastoa.
 • Ilmastonmuutos johtuu ihmisen toiminnasta:
  - Ilmastonmuutoksen katsotaan johtuvan ihmisen ilmakehään päästämistä ylimääräisistä kasvihuonekaasuista. Esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiantuotanto on lisännyt ilmakehän hiilidioksidi-pitoisuutta hälyttävästi. Hiilidioksidi on yksi tärkeimmistä ilmastomuutoksen taustalla vaikuttavista kasvihuonekaasuista.  
  - Hiilidioksidin lisääntyminen ilmakehässä on osoitus siitä, että hiilen kierto maapallolla on järkkynyt: ilmakehään vapautuu enemmän hiilidioksidi, kuin sitä ehtii sitoutua veteen, maaperään ja kasvillisuuteen.
  - Eri kasvihuonekaasujen suhteellisia lämpövaikutuksia ilmakehässä vertaillaan käyttämällä GWP (global warming potential) -arvoa. Yleisesti muita kaasuja verrataan hiilidioksidiin, jonka GWP on 1.

KOKEELLISIA TÖITÄ:

LISÄTIETOA:


3. kerhokerta - Ilmastonmuutos Maapallolla: elinkirjon muutokset

AIHEITA KESKUSTELUUN:

 • Mikä on elinkirjo?
  - Elinkirjolla tarkoitetaan elävän luonnon monimuotoisuutta.
 • Ilmastonmuutoksen myötä myös useat elinpaikat maapallolla muuttuvat. Arvellaan, että havumetsävyöhyke siirtyy 400-500 km pohjoisempaan ja että laajat rannikkoalueet ja kokonaiset saaret katoavat.
 • Taulukko herkistä ekosysteemeistä (pdf-tiedosto). Tutkikaa taulukkoa ja pohtikaa, mihin suuntaan kotipaikkakunnan elinympäristö voisi muuttua ilmastonmuutoksen myötä.

KOKEELLINEN TYÖ:

Kokeelliseen työhön liittyviä kommentteja:
- Ihmisen toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat saattavat vahvistaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Vaikka jokin eliölaji pystyisikin sopeutumaan pelkkään ilmaston muuttumiseen, saattaa muuttuva ilmasto yhdistettynä esimerkiksi tuotantolaitosten haitallisiin rikkipäästöihin olla liikaa sen sietokyvylle. Ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia arvioitaessa on siis syytä huomioda myös muu ihmisen luontoa vahingoittava toiminta.


4. kerhokerta - Minustako maailmanparantaja? Ilmastonmuutos ja talous

AIHEITA KESKUSTELUUN:

 • Vaikuttaako ilmastonmuutos ihmiseen?
  - Monet ihmiset tulevat mahdollisesti pakenemaan ilmastonmuutoksen myötä muuttuneita ympäristöoloja kuten esimerkiksi liiallista kuivuutta, tulvia ja merenpinnan nousua.
 • Taloudellisesti tärkeä kysymys on miten ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvää lämpöä voidaan parhaiten käyttää hyväkseen. Esimerkiksi Suomessa ilmaston lämpenemisen myötä pidentynyt kasvukausi saattaa vaikuttaa edullisesti viljelykasvien menestymiseen. Toisaalta lämpeneminen voi myös lisätä haitallisia kasvitauteja.
 • Vaikuttaako ilmastonmuutos ihmisen toimintaan?
  Esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa nopeasti kasvavat lajit korvaavat hitaasti kasvavat lajit. Lisäksi viljelyalueet saattavat laajentua. Kun viljelyalueet laajentuvat, myös tuhoalueet lisääntyvät.
 • Fossiilisten polttoaineiden ja muiden uusiutumattomien luonnonvarojen väheneminen tuo mukaanaan uusia haasteita. Ilmastonmuutoksessa on siis keskityttävä sekä haitallisten päästöjen minimoimiseen että luonnonvarojen ja energian säästämiseen.
 • Uusiutumattomia luonnonvaroja ja energiaa säästämällä voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastumiseen. Oletko sinä opetellut viimeaikoina jonkun tavan, jonka tiedät säästävään luonnonvaroja tai energiaa? Onko teidän perheessänne joku sellainen tapa tai käytäntö, joka säästää luonnonvaroja tai energiaa? Osaatko nimetä lähiympäristöstä (kylästä, kaupungista) jonkun tietyn asian, joka mielestäsi edesauttaa ilmastonmuutoksen hidastumista? Osaatko nimetä jonkun valtion tasolla tehdyn päätöksen, joka säästää luonnonvaroja tai energiaa?

KOKEELLISIA TÖITÄ:

Kokeellisiin töihin liittyviä kommentteja:
- Ilmastonmuutoksen hidastaminen edellyttää materian säästämistä ja kierrättämistä. Muovit ovat ongelmallisia, sillä ne valmistetaan öljystä, joka on uusiutumaton luonnonvara. Muovit hajoavat luonnossa hittaasti ja niiden hajottaminen polttamalla vapauttaa hiilidioksidia. Muovien kierrättäminen ja uusiokäyttö on yhä melko haastavaa. Niiden uusiokäyttö ja esim. biohajoavien muovien kehittäminen on kuitenkin edistynyt nopeasti.
- Tuntemalla eri muovilaatuja ihmiset voivat vaikuttaa kulutustottumuksiensa (muoviesineiden hankinta, pakkaukset, ym.) kautta haitallisia yhdisteitä sisältävien muovien valmistamisen vähenemiseen.

LISÄTIETOA:


5. kerhokerta - Miten ilmastonmuutos näkyy mediassa: ilmastonmuutoksen liittyvä suora ja epäsuora uutisointi

 • Ennen tätä kerhokertaa ohjaajan tulisi hankkia kerholaisille media-analyysia varten sellaisia painetun median tuotteita, joista löytyy ilmastonmuutokseen liittyviä kirjoituksia. Vaihtoehtoisesti painetun materiaalin hankkiminen voidaan antaa kerholaisille edellisellä kerralla kotitehtäväksi tai käyttää alla olevasta linkistä löytyviä uutisia.

AIHEITA KESKUSTELUUN:

 • Mistä uutiset tulevat tietoisuutemme?
  Media - sanoma- ja kuukausilehdet, radio, tv, internet - välittävät päivittäin uutisia ja kirjoituksia mm. ilmastonmuutoksesta ihmisille. Ilmastonmuutokseen liittyviä uutisia ilmasto.org -sivuilla.
 • Uutiset voivat liittyä ilmastonmuutokseen suoraan tai välillisesti. Esimerkiksi uutinen hirmumyrskystä kertoo ensisijaisesti tuhoista, joita myrsky on saanut aikaiseksi, muttei välttämättä sitä, että myrsky sinänsä sekä alue mihin se on iskenyt voivat liittyä ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi jonkun sillan romahdus voidaan uutisoida rakennusvirheen seurauksena, vaikka todellisuudessa syynä olisikin ikiroudan sulaminen, mikä on johtunut ilmastonmuutoksesta.

TEHTÄVIÄ:

 • Tehdään media-analyysi: Oppilaat etsivät erilaisista painetun median tuotteista ilmastonmuutokseen suoraan tai epäsuorasti liittyviä artikkeleita.
  - Artikkelit luokitellaan erilaisiin ryhmiin mm. niiden aihepiirien mukaan: esim. politiikkaan, maatalouteen, teknologiaan ja kulutustottumuksiin liittyvät artikkelit.
  - Eri aihepiireihin liittyvien artikkelien lukumäärät voidaan kirjata esimerkiksi oheiseen taulukkoon tukkimiehen kirjanpidolla. Näin saadaan kuva siitä, mistä aihepiiristä uutisoidaan eniten ja miten moniin asioihin ilmastonmuutos liittyy.
 • Pohditaan painotuotteiden ympäristövaikutuksia:
  - Miten paperin säästäminen ja kierrättäminen liittyy ilmastonmuutokseen?
  - Millä paperituotteita esimerkiksi sanomalehtiä voidaan korvata?
  - Miten tavallinen kuluttaja voi vähentää paperin kulutustaan?

6. kerhokerta - Energian säästäminen ja vaihtoehtoiset energialähteet

AIHEITA KESKUSTELUUN:

 • Mistä ihminen saa energiaa?
  - Ihminen saa kaiken tarvittavan energian syömästään ruuasta. Ruuan tuottamiseen ja välittämiseen ihmiselle kuluu myös energiaa. Syömällä lähellä tuotettua ja vähän käsiteltyä ruokaa voidaan säästää energiaa.
 • Mistä energia on peräisin?
  - Auringosta tulevasta energiasta hyödynnetään vain murto osa. Osa maapallolle tulleesta auringon energiasta on varastoitunut miljoonien vuosien ajan fossiilisiin polttoaineisiin. Suuri osa maan pinnalle tulevasta Auringon säteilystä muuttuu lämpöenergiaksi ja osa varastoituu mm. maankuoreen, valtameriin sekä kasvillisuuteen.
 • Uusiutumattomat ja uusiutuvat energialähteet
  - Maailmanlaajuistesti tärkeimpiä uusiutumattomia energianlähteitä ovat fossiiliset polttoaineet. Jo vuosikymmenten ajan on ymmärretty, että näitä polttoaineita ei riitä loputtomiin. Siksi uusia energialähteitä on kehitetty jo pitkään. Tuulivoima, vesivoima ja maalämpö ovat esimerkkejä vaihtoehtoisista ja uusiutuvista energialähteistä.
  - Mikä on mielestäsi tulevaisuuden tärkein energianlähde?
 • Miten minä voin säästä energia?
  - Energiansäästövinkkejä löytyy osoitteessa http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/nain_saastat_energiaa

KOKEELLINEN TYÖ:

Kokeelliseen työhön liittyviä kommentteja ja pohdintatehtiviä:
- Työ on osoitus olomuodonmuutoksen seurauksena vapautuvasta energiasta.
- Pohtikaa voitaisiinko työssä käytettyä menetelmää käyttää ergiantuotantoon.
- Pohtikaa mitä on lämpöenergia.
- Pohtikaa miten asuntoja voitaisiin lämmittää mahdollisimman tehokkaasti ja ilmastoystävällisesti.


Palaute kerholaisilta

Kerhokokonaisuuden päättyessä on tärkeää pyytää kerholaisilta ja huoltajilta palautetta kerhosta. Palautteen avulla saat tärkeää tietoa kerhon onnistumisesta ja voit kehittää kerhoa tulevaisuutta varten.