main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

      VALITUT MAKUPALAT

 

Luovaa jälkeä

Luovuus on taitoa ajatella ja nähdä asioita totutusta poikkeavin tavoin. Luovuuteen kuuluu kyky problematisoida asioita, joita pidämme itsestään selvinä. Problematisoinnin harjoittelemisen voi aloittaa tarkastelemalla oman yhteiskunnan tai ympäristön luokitteluja ja käytäntöjä, joita pidetään ehdottomina tai muuttumattomina. Tehtävissä harjoitellaan näkemään vanhoissa tutuissa asioissa uusia mahdollisuuksia ja muodostamaan erillisistä osasista yhtenäisiä uusia kokonaisuuksia.

Luovaa jälkeä (pdf)

 

Miksi maksetaan veroja?

Kuluttajana, yrittäjänä ja kansalaisena toimimiseen liittyy myös verojen maksamisen ja yhteisvastuullisuuden teemat. Tehtävissä tarkastellaan verojen maksamisen merkitystä koko yhteiskunnannäkökulmasta, henkilökohtaiselta kannalta ja yritystoiminnassa.

Miksi maksetaan veroja? (pdf)

 

Minun tulevaisuuteni

Tehtävissä tarkastellaan, millaisiin töihin tietty koulutus voi johtaa ja sitä, millaista koulutusta oma haaveammatti edellyttää. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, että tietyn oppiaineen sovellusalueet työelämässä ovat hyvin moninaiset ja toisaalta taas tiettyyn työhön voi päätyä monia erilaisia reittejä pitkin. Tehtävien avulla harjoitellaan etsimään tietoa eri koulutusvaihtoehdoista ja oppilaitoksista.

Minun tulevaisuuteni (pdf)

 

Omat tavoitteeni

Ensimmäisessä tehtävässä kiinnitetään huomiota oman elämän virstanpylväisiin, onnistumisiin ja tavoitteiden saavuttamiseen. Tehtävän avulla palautetaan mieleen omat onnistumiset, joita toisinaan voi olla vaikea muistaa. Lisäksi tehtävässä hahmotellaan omia tulevaisuuden haaveita ja huomataan, että tavoitteiden toteutumisella on välivaiheita, joihin on pyrittävä ensin. Toisen tehtävän avulla harjoitellaan pitkäjänteistä tavoitteeseen pyrkimistä konkreettisen tavoitteen ja suunnitelman avulla. Tehtävässä on käytetty esimerkkioppiaineena liikuntaa, mutta tehtävää voi soveltaa kaikissa oppiaineissa.

Omat tavoitteeni (pdf)

 

Osallistumista ja vaikuttamista

Innostus aktiiviseen, osallistuvaan ja yrittäjämäiseen toimintatapaan edellyttää kokemuksia huomioon otetuksi tulemisesta ja mahdollisuuksista vaikuttaa. Tehtävissä tarkastellaan aktiivisuuden ja osallistuvuuden mahdollisuuksia käyttäen apuna pohdintaa, toimintaa ja haastattelemista. Tehtävien yhteyteen soveltuu hyvin yhteistyö paikallisten yritysten tai järjestöjen kanssa.

Osallistumista ja vaikuttamista (pdf)

 

Toisin katsoen omaa aikaa

Luovuus on taitoa ajatella ja nähdä asioita totutusta poikkeavin tavoin. Luovuuteen kuuluu kyky problematisoida asioita, joita pidämme itsestään selvinä. Problematisoinnin harjoittelemisen voi aloittaa tarkastelemalla oman yhteiskunnan tai ympäristön luokitteluja ja käytäntöjä, joita pidetään ehdottomina tai muuttumattomina. Tehtävissä tarkastellaan oman ajan ilmiötä vaihtoehtoisista näkökulmista ja muodin kautta.

Toisin katsoen omaa aikaa (pdf)

Työelämään tutustuminen

Tavoitteellisuus edellyttää tietoa itseä kiinnostavista vaihtoehdoista. Nuorilla, jotka tietävät, mitä he haluavat tehdä peruskoulun jälkeen ja kenties toisen asteen koulunkin jälkeen, on hyvät edellytykset tavoitteelliseen opiskeluun. Tehtävät keskittyvät TET-jaksoon ja siihen valmistautumiseen.

Työelämään tutustuminen (pdf)

 

Uusia näkökulmia

Luovuus on taitoa ajatella ja nähdä asioita totutusta poikkeavin tavoin. Luovuuteen kuuluu kyky problematisoida asioita, joita pidämme itsestään selvinä. Problematisoinnin harjoittelemisen voi aloittaa tarkastelemalla oman yhteiskunnan tai ympäristön luokitteluja ja käytäntöjä, joita pidetään ehdottomina tai muuttumattomina. Tehtävissä pyritään havainnollistamaan asioiden sopimuksenvaraisuutta ja näkökulmasidonnaisuutta.

Uusia näkökulmia (pdf)

 

Vastuu ympäristöstä

Vastuullisuus liittyy sekä kuluttajana että yrittäjänä toimimiseen – eli toimimiseen kansalaisena. Tehtävässä käsitellään mahdollisuuksia ja keinoja osallistua hyväntekeväisyyteen ja näin vaikuttaa avun tarpeessa olevan tilanteeseen.

Vastuu ympäristöstä (pdf)

Vastuullinen kuluttaja ja yrittäjä

Vastuullisuus liittyy sekä kuluttajana että yrittäjänä toimimiseen – eli toimimiseen kansalaisena. Kulutuspäätökset ovat nykyään yhä keskeisempi päätöksenteon muoto ja vaikuttamiskeino. Tehtävät havainnollistavat miten osallistuvan ja yritteliään kansalaisen keskeisiin taitoihin kuuluukin kyky tiedostaa tämä ja valmiudet ottaa selvää siitä, mihin hän vaikuttaa kuluttamalla tiettyjä asioita.

Vastuullinen kuluttaja ja yrittäjä (pdf)

 

Yritteliäisyyttä

Innostus aktiiviseen, osallistuvaan ja yrittäjämäiseen toimintatapaan edellyttää kokemuksia huomioon otetuksi tulemisesta ja mahdollisuuksista vaikuttaa. Tehtävät johdattavat yrittäjyyden ja yritteliäisyyden teemoihin ideoinnin, sanomalehtianalyysin ja tutkimisen keinoin.

Yritteliäisyyttä (pdf)

 

(päivitetty 23.11.2012)