main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT

YRITTÄJÄMÄISYYS YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PUNAISENA LANKANA

Tämän päivän aktiivinen kansalaisuus edellyttää yrittäjämäistä asennoitumista omaan elämäänsä.

 • Kiinnostus omaan ympäristöön ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin
 • taito ottaa asioista selvää
 • kyky hahmottaa uusia kokonaisuuksia erilaisista näkökulmista ja
 • rohkeus tehdä itsenäisiä valintoja

ovat yrittäjämäisiä taitoja, jotka tukevat oman elämän hallintaa.

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet

 • lapsen ja nuoren oman elämänhallinnan vahvistaminen
 • yhteisöllisyyteen kasvamista
 • valmiuksien antaminen nuoren tulevaisuutta varten
 • lapsen ja nuoren toimintamahdollisuuksien monipuolistaminen
 • lapsen nuoren yhteiskunnallisten ja taloudellisten taitojen kehittäminen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi painotetaan mm.

 • aktiivisuutta
 • tavoitteellisuutta
 • luovuutta
 • vastuullisuutta
 • yhteistyötaitoja.

Osa koulun toimintakulttuuria

Yrittäjyyskasvatus tulee ymmärtää koko koulun toimintakulttuuriin liittyvänä

 • ajattelutapana
 • oppimismetodina
 • opetusmetodina,

jonka avulla lapsi ja nuori kehittyy aktiiviseksi tiedonetsijäksi ja toimijaksi omassa yhteisössään.

Yrittäjyyskasvatuksella lasta ja nuorta tuetaan

 • taidoissa
 • tiedoissa
 • asenteissa,

joita hän tarvitsee opiskelussaan ja myöhemmin omassa elämässään.

Perusopetuksessa yrittäjyyskasvatus tarkoittaa myös sitä, että oppilaalle tarjotaan tietoa ja kokemuksia yrittäjyydestä niin kuin muistakin työnmuodoista, jotta hän pystyy tietoon pohjautuen aikanaan tekemään omat valintansa.