main-page-icon
menu-button
Valikko
OPETTAJAT JA OHJAAJAT
OPETTAJAT JA OHJAAJAT :: Yrittäjyyskasvatus :: Tavoitteet :: Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus

YRITTÄJYYS JA YRITTÄJYYSKASVATUS

Yrittäjyyteen liitettävät assosiaatiot vaikuttavat helposti siihen, miten yrittäjyyskasvatus ymmärretään. Toisaalta yrittäjyyskasvatus voidaan määritellä monin eri tavoin1.

Tarkastelemalla yrittäjyys-sanaan liitettyjä merkityksiä voidaan laventaa käsitystä yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta.

Luova uudistaja 

Itävaltalainen taloustieteilijä Joseph Alois Schumpeterin (1883-1950) mukaan yrittäjä on henkilö, joka suunnittelee ja ideoi uusia toimintatapoja ja innovaatioita. Kun hän ryhtyy arkiseen liiketoimintaan, hän ei ole enää yrittäjä. Sen sijaan hän muuttuu liiketoiminnan harjoittajaksi. Schumpeterin mukaan yrittäjä on henkilö, joka toimii luovasti ja uudistaen.2

Matti Koiranen ja Matti Peltonen ovat vertailleet suomen ja englannin kielten yrittäjä-sanoja. Heidän mukaansa englanninkielinen termi entrepreneur viittaa luovaan ja uudistushaluiseen henkilöön, joka pyrkii tunnistamaan tilaisuuden ja tarttumaan siihen.

Yrittäjää, joka on vakiinnuttanut toimintansa ja pyrkii jatkamaan entiseen tapaan, kuvaa englannin kielen termi small business manager (yrityksen johtaja) tai small business owner (yrityksen omistaja).3 Tällöin entrepreneurship education tarkoittaisi ainoastaan pyrkimystä edistää kasvuun ja uusiin, luoviin aluevaltauksiin liittyvää toimintaa.4

Yrittäjyys suomen kielessä 

Suomen kielessä yrittäjyys on totuttu ymmärtämään englannin kieltä laajemmassa merkityksessä. Tämä laajentaa edelleen yrittäjyyskasvatuksen kenttää. Yrittäjyys viittaa kaikenlaiseen taloudelliseen yritteliäisyyteen ja erityisesti tiettyyn juridisesti määritettyyn elannonhankintamuotoon.

Yritteliäälle ihmiselle tunnusomaisina piirteinä pidetään toimeliaisuutta, yrittävyyttä, aloitekykyisyyttä, rivakkuutta jne.5 Toisaalta tämänkaltaisten ominaisuuksien ei tarvitse ajatella olevan sidottu vain yrittäjäksi määriteltyyn henkilöön, vaan yhtä hyvin ominaisuuksien voidaan ajatella kuvaavan myös osallistuvaa tai aktiivista kansalaista.

 


1 Ks. Ikonen, 2006, 89 ja Seikkula-Leino, 2006, 20.
2
Schumpeter, 1911/2000.
3 Koiranen & Peltonen, 1995, 80-81.
4 Ikonen, 2006, 88-90.

5 Ikonen, 2006, 88-90.