VERKSAMHET

Introduktion

I materialet för Titta i kalejdoskopet behandlas de två delområdena i temaområdet aktivt medborgarskap och entreprenörskap parallellt, så att de stöder och kompletterar varandra. Ungdomarna uppmuntras att bli aktiva och företagsamma medborgare.

En aktiv, deltagande och företagsam ung person klarar av sin egen ekonomi, förstår enligt vilka (ekonomiska) principer samhället fungerar och kan bedöma det egna närsamhället och den egna omgivningen och i ett vidare perspektiv hela samhället. Han eller hon har förmåga att delta i sin egen gemenskap.

Skolan skall vara en gemenskap för ungdomarna där de tryggt kan öva sig i att delta och påverka. När eleven känner att man lyssnar på honom eller henne och att hans eller hennes åsikt uppskattas, aktiveras eleven och vill fungera som en del av gemenskapen.

Förmåga till "annorlunda seende"

En aktiv och företagsam medborgare kan bedöma sin gemenskap och sin omgivning. Det förutsätter förmåga och mod att se på saker ur olika synvinklar och ifrågasätta invanda rutiner - kräver förmåga till "annorlunda seende". Detta kan jämföras med att titta i ett kalejdoskop.1

Ett kalejdoskop är en optisk leksak, i vilken omgivningen skiftar färg och form. När man vrider på kalejdoskopet ändrar figurerna form om och om igen. En företagsam och kreativ person har samma förmåga att se på omgivningen. Han eller hon ser detsamma som alla andra, men har också en förmåga att gestalta nya mönster och möjligheter i de invanda mönstren. Att öva upp det kreativa sättet att se annorlunda är entreprenörskap och det skapar också en grund för företagande.

Skolans entreprenörskapsfostran får vind i seglen när läraren tittar på sina egna rutiner och på sitt läroämne genom kalejdoskopet - försöker se på ett annorlunda sätt och gestalta nya mönster. Här börjar elevernas möjligheter att öva sin egen förmåga till "annorlunda seende".

 


1 Jämförelsen med kalejdoskopet är lånad av Rosabeth Moss Kanter (1988/2000). Hon använder begreppet "kaleidoskopic thinking" som metafor för en kreativ tankeprocess, där man skapar nya och flexibla mönster av gamla, redan existerande företeelser.