VERKSAMHET

Till användaren av materialet Titta i kalejdoskopet


Målen för temaområdet aktivt medborgarskap och entreprenörskap i materialet Titta i kalejdoskopet är indelade i fyra teman: entreprenörskap, ansvarskännande, målmedvetenhet och kreativitet. Med entreprenörskap hänsyftas i uppgiftsidéerna all slags strävan och önskan att delta i aktiv verksamhet i den egna gemenskapen.

Uppgiftsidéerna

Uppgiftsidéerna för de fyra avsnitten kan tillämpas på de flesta läroämnen och med hjälp av dem kan man planera samprojekt i läroämnena.
Bäst uppfyller uppgiftsidéerna sitt syfte när de fungerar som tankekälla för läraren, som tillämpar och skräddarsyr uppgiften för sin klass och sitt läroämne. På så vis kopplas entreprenörskapsfostran till aktuella frågor med anknytning till den egna miljön.

Arbetsformerna

De viktigaste arbetsformerna i materialet är grupparbete, kunskapssökning och intervjuer. I bilagorna finns uppgifter och råd för att öva dessa arbetsformer.

I uppgifterna betonas reflektion och diskussion kring ämnena och frågorna, framförande av egna åsikter och genomtänkt motiverande av dem. På största delen av frågorna finns inte ett rätt svar.

Diskussion ur olika synvinklar och insikt via diskussionen är i nyckelställning. Diskussionsuppgifterna lämpar sig väl som övning under språklektioner.

Titta i kalejdoskopet

Fostran till entreprenörskap är en gemensam uppgift för hela skolan. Följande uppgiftsidéer ger ledning i början av planeringen och genomförandet av skolans entreprenörskapsfostran. Idéerna stöder läraren i att söka perspektiv förknippade med entreprenörskapsfostran i sitt eget läroämne - att titta i kalejdoskopet.