VERKSAMHET

Källor 

Aspara, Jaakko och Tikkanen, Henrikki (27.3.2007). Kuluttajan valinnat vaikuttavat yritysten toimintaan [Mielipide]. Helsingin Sanomat. (Konsumentens val påverkar företagens verksamhet)

Aalto, Maija och Pallaste, Tuija (31.1.2007). Haaveet [Koulutusliite, 24-28]. Helsingin Sanomat. (Drömmar)

Burr, Vivien (2003). Social constructionism. Second edition. London: Routledge.

Halinen, Irmeli (2004). Aihekokonaisuudet opetuksen eheyttäjinä (s. 11-17). Teoksessa Loukola Marja-Leena (toim.) Aihekokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Opetushallitus. Fins också på svenska: Halinen, Irmeli (2004). Temaområdena genomsyrar undervisningen (s. 11 -17). I verket Marja-Leena Loukola (red.) Temaområdena i läroplanen för den grundläggande utbildningen. Utbildningsstyrelsen, Helsingfors 2004.

Ikonen, Risto (2006). Yrittäjyyskasvatus. Kansalaisen taloudellista autonomiaa etsimässä. Helsinki: Minerva kustannus. (Fostran till entreprenörskap. På spaning efter ekonomisk autonomi för medborgaren)

Kanter, Rosabeth Moss (1988/2000). When a thousend flowers bloom. Structural, collective, and social conditions for innovation in Organization (s. 167-210). I verket Richard Swedberg Entrepreneurship. The Social Science View. Oxford University Press. (Originalpublikation Research in Organizational Behaviour, 1988, 169-211, JAI Press.)

Karismo, Anna (1.7.2006). Boulevardissa tehdään pitkää päivää [Talous]. Helsingin Sanomat. (På företaget Boulevard arbetar man långa dagar)

Koiranen, Matti och Peltonen, Matti (1995). Yrittäjyyskasvatus. Ajatuksia yrittäjyyteen oppimisesta. Valkeakoski: Konetuumat. (Fostran till entreprenörskap. Tankar om att lära sig entreprenörskap)

Kyrö, Paula (1998). Yrittäjyyden tarinaa kertomassa. Helsinki: WSOY. (En berättelse om entreprenörskap)

Lehtonen, Olli (2004). Aktiivisia ja yritteliäitä koululaisia (s. 67-71). Teoksessa Loukola Marja-Leena (toim.) Aihekokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Opetushallitus. Finns också på svenska: Lehtonen, Olli (2004). Aktiva och företagsamma skolelever (s. 71 - 75). I verket Marja-Leena Loukola (red.) Temaområdena i läroplanen för den grundläggande utbildningen. Utbildningsstyrelsen, Helsingfors 2004.

Nuutinen, Ana (2004). Nuoriso ja trendit (s. 73-76). I verket Riitta Vira ja Petteri Ikonen (red.) Esineet esiin! Näkökulmia muotoilukasvatukseen. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta. (Ungdom och trender)

Opetushallituksen ja Kuluttajaviraston muistio 30.8.2004 Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi. [Läst 31.7.2007 på adressen www.kuluttajavirasto.fi.] På svenska: Meddelande från Utbildningsstyrelsen och Konsumentverket 16.9.2004. Spelregler för samarbetet mellan läroanstalter och företag (www.kuluttajavirasto.fi > svenska).

Paakkunainen, Kari (2007). Alkaisinko yrittäjäksi? Tutkimus nuorten yrittäjyyspoliittisista kirjoituksista ja asenteista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. (Skulle jag kunna bli företagare? En undersökning av företagspolitiska uppsatser och attityder bland ungdomar. Helsingfors: Nätverket för ungdomsforskning)

Pekkarinen, Jukka ja Sutela, Pekka (2002). Kansantaloustiede. Helsinki: WSOY. Har också kommit ut på svenska: Pekkarinen, Jukka och Sutela, Pekka (2001). Nationalekonomi. Helsingfors: WSOY

Puputti, Marika ja Halttunen, Kai (2004). Tiedonhaun työkalupakki (s. 51-68). (Verktygslåda för kunskapssökning). I verket Liisa Niinikangas (toim.) Kotipihasta maailmalle. Helsingfors: BTJ-kustannus.

Remes, Liisa (2004). Yrittäjyys (s. 83-90). Teoksessa Loukola Marja-Leena (toim.) Aihekokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Opetushallitus. Finns också på svenska: Remes, Liisa (2004). Entreprenörskap (s. 87 - 94). I verket Marja-Leena Loukola (red.) Temaområdena i läroplanen för den grundläggande utbildningen. Utbildningsstyrelsen, Helsingfors 2004.

Ristimäki, Kari (2003).Yrittäjyyskasvatus. Yrittäjyyttä ja kasvatusta. Helsingfors: TAT-palvelu. (Fostran till entreprenörskap)

Ristimäki, Kari (2004). Perusteita yrittäjyyskasvatukselle sekä yrittäjyyskasvatuksen perusteita (s. 8-15). I verket Ensio Lappalainen, Anneli Repo ja Kari Ristimäki (red.) Lyyti kirjoittaa jälleen. Osoitteena yrittäjyyskasvatus. Kuopion yliopisto koulutus- ja kehittämiskeskus. Opetusjulkaisuja 1/2004. (Motiveringar och grunder för entreprenörskapsfostran)

Saloviita, Timo (2006). Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus. Jyväskylä: PS-kustannus. (Kollektivt lärande i samverkan och aktiverande pedagogik)

Sarantola-Weiss, Minna (2006). Voiko kunnon kansalainen nauttia kuluttamisesta? (s. 124-128). Teoksessa Minna Sarantola-Weiss, Kunnon kansalainen. Helsingin kaupunginmuseo. Finns också på svenska: Sarantola-Weiss, Minna (2006). Kan en god medborgare njuta av att konsumera? (s. 124-128). I boken Minna Sarantola-Weiss, Den gode medborgaren. Helsingfors stadsmuseum.

Schumpeter, Joseph A. (1911/2000). Entrepreneurship as Innovation (s. 51-75). I verket Richard Swedberg Entrepreneurship. The Social Science View. Oxford University Press. (Originalpublikation The theory of economic development (1911), Harvard University Press.)

Seikkula-Leino, Jaana (2006). Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus 2004-2006 ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen. Paikallinen opetussuunnitelma yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Opetusministeriön julkaisuja 2006: 22. Finns också på svenska: Seikkula-Leino, Jaana (2006). Läroplansreformen inom den grundläggande utbildningen 2004-2006 och hur fostran till företagsamhet utvecklats - Fostran till företagsamhet i det lokala läroplansarbetet. Undervisningsministeriets publikationer 2006:22

Utbildningsstyrelsen (2004). Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Verohallituksen ohjeita, Talkootyön verotus 12.10.2005 [Läst 24.7.2007 på adressen www.vero.fi] På svenska: Skatteförvaltningens anvisningar. Beskattning av talkoarbete 12.10.2005.

Verohallituksen julkaisu 190.06, 1.11.2006. Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta. [Läst 24.7.2007 på adressen www.vero.fi.] På svenska: Skatteförvaltningens publikation 190r.06, 1.11.2006. Nystartade företagares frågor om momsen.

Virtanen, Sini (20.2.2007). Luonnon keksintöjä ei patentti suojaa [Tiede & Luonto]. Helsingin Sanomat, s. D1 (Naturens uppfinningar skyddas inte av patent).

Icke-tryckta källor:

digi.lib.helsinki.fi (Helsingfors universitets Historiska tidningsbibliotek 1771-1890)

Utställningen på Heureka vetenskapscentrum 23.9.2006-2.9.2007 Naturens kopior.

www.ammattinetti.fi, > På svenska

www.biomimicry.net

www.kerhokeskus.fi

www.biblioteken.fi

www.kopiraitti.fi/svenska

www.skolbio.fi

www.kuluttajavirasto.fi, > svenska

www.makupalat.fi

www.studieinfo.fi

www.sanomalehdet.fi, > Tidningarnas Förbund

www.suomi.fi > På svenska

www.dagsverke.fi

www.tipo.edu.hel.fi (Kunskapssökningsportal för lärare)

www.vero.fi, www.vero.fi/svenska

www.vero.fi/nuoret, > på svenska

www.yle.fi/lehtihuone

www.4h.fi