VERKSAMHET

Material och helheter för entreprenörskapsfostran

 

Webbmaterial

Edu.fi
Edu.fi på svenska
Skolspecifika, kommunala och regionala exempel på entreprenörsfostran och länkar till läromedel kring temablocket aktivt medborgarskap och entreprenörskap.

homma.fi
Homma.fi-sidorna är en webbtjänst för 13-19-åringar som upprätthålls av Nuorten Akatemia - De ungas akademi. Här finns idéer och inspiration, praktiska råd för planering av och information om evenemang, info om medelanskaffning för projekt och ungdomars egna beskrivningar av sina projekt.

Kompassen
På Infocentrum för ungdomar Kompassens webbsidor finns information om arbete, studier, medborgarskap, pengar/ekonomi och ekologiska levnadsvanor för ungdomar.

Lyyti kirjoittaa jälleen Osoitteena yrittäjyyskasvatus (pdf)
(Lyyti skriver igen. Med adress entreprenörsfostran).
Broschyren Lyyti kirjoittaa jälleen. Osoitteena yrittäjyyskasvatus föddes under projektet Lyyti -löydä oma yrittäjyytesi, ett projekt kring entreprenörskapsfostran i Norra Savolax. Projektet avslutades år 2004. Broschyren ger grundläggande information om teorin bakom entreprenörskapsfostran, och presenterar med exempel tillämpningar av entreprenörskapsfostran som genom praktiska erfarenheter visat sig fungera bra. Redaktörer för broschyren är Ensio Lappalainen, Anneli Repo och Kari Ristimäki.

Ung företagsamhet rf
Ung företagsamhet erbjuder studieprogram som stöder entreprenörskaps- och konsumentfostran för 14-25-åriga ungdomar. Programmen är praktiskt betonade helheter, som fungerar enligt principen lära genom att göra, och lär ut entreprenörskap, problemlösning, grupparbete, ansvar för den egna verksamheten samt erbjuder möjligheter att förverkliga egna idéer. Se UF-Egen ekonomi .

Projektiopas nuorten kanssa toimiville opettajille ja ohjaajille
(Projekthandbok för lärare och handledare som arbetar med ungdomar)
Handboken är framför allt avsedd för ungdomsledare och som hjälp och stöd för självständigt verkande ungdomar i olika slags projekt. Handboken kan användas i skolor och läroanstalter, i organisationer och i utomstående grupper oberoende av projektets tema eller omfattning. Det är meningen att grupperna definierar sina projekt själva med stöd av en ledare och utnyttjar handboken med eftertanke för sina egna behov.

Diaserien Företagande - lönar sig
På sidorna finns en diaserie för företagare om företagsbesök. Den fungerar som extra material för företagarens egen företagsberättelse.

Taloudellinen tiedotustoimisto
(informationsbyrån för ekonomi)
På Taloudellisen tiedotustoimistos webbsidor finns info om bl.a. olika former för företagssamarbete, prao-perioder och lärar-prao.

TOP-Tehtävät (TOP-uppgifter)
TOP kommer från orden TEKEMÄLLÄ OPPII PARHAITEN (man lär sig bäst genom att göra). TOP är 4H-förbundets verktygsbank, öppen för alla ungdomar, som uppmuntrar till företagsamhet och entreprenörskap. Uppgifterna passar också för entreprenörskapsfostran i skolan.

Yritny. Yrittäjyyskasvatusta peruskoulun yläluokille
(Entreprenörskapsfostran för de högre årskurserna i grundskolan)
Yritny är en handbok i entreprenörskapsfostran som kom ut år 2006. Den är skriven av lärarna i entreprenörskapsfostran i Porin Lyseo, Pasi Savolainen och Tiina Mäkinen. I handboken finns uppgifter med anknytning till reklam, vård av samarbetsrelationer, företagsbesök, arbete med en företagsidé, fadderföretagsverksamet etc.


Tävlingar

Yritys Hyvä
Yritys Hyvä är en riksomfattande årlig skrivtävling anordnad av Klubbcentralen - stöd för skolan rf och Yksityisyrittäjäin Säätiö. Tävlingen är avsedd för grundskolans nior, för gymnasister och för yrkesstuderande. Syftet är att väcka ungdomarnas intresse för entreprenörskap och ett eventuellt eget företag, och att erbjuda kunskap och material för reflektion kring företagande.

Forska-Experimentera-Utveckla (Tutki-Kokeile-Kehitä)
Tävlingen riktar sig till barn och unga under 21 år som är intresserade av naturvetenskap och teknik. Tävlingen består av tre serier: förskoleserien, serien för årskurs 3 - 9 och serien för övriga under 21-åringar. Den inspirerar ungdomar att intressera sig för och idka naturvetenskap och teknik. Den ger ungdomarna möjlighet att få respons på sina vetenskapliga arbeten, att få uppträda och träffa andra likasinnade unga.


Besök av företagare och företagssamarbete

Suomen Yrityskummit (Företagsfaddrar i Finland)
Suomen Yrityskummit är pensionerade aktiva företagare. Med finns också yngre företagare som ännu är aktiva i arbetslivet. Företagsfaddrarna har i talkoanda och i den omfattning deras egna tidtabeller tillåter lovat ge en introduktion i entreprenörskap i sin fadderkommun. Titta efter på Suomen Yrityskummits webbsidor vem den lokala faddern är, och be honom rekommendera en företagargäst till er skola för att leda en lektion eller berätta om företagsverksamhet. Ni kan använda materialet UF-Egen ekonomi på www.ungforetagsamhet.fi eller diaserien Företagande lönar sig som hjälp www.yrittajat.fi > på svenska > Utbildning.

TOP - Företag och samarbete
För samarbete med företag kan man också tillämpa 4H-förbundets TOP-uppgifter. Uppgifterna finns i TOP-uppgiftsbanken (www.4h.fi/top > Töitä ja omaa rahaa > Yritykset ja yhteistyö). Du får mera information om företagssamarbete av 4H-föreningen på din ort (www.4h.fi) eller av utvecklingschef Virpi Skippari-Vilminko (09) 7512 4250, virpi.skippari-vilminko@4h-liitto.fi, på Finlands 4H-förbund.