VERKSAMHET

Målen för fostran till entreprenörskap

Ett av de viktigaste målen för entreprenörskapsfostran är att stärka de ungas förmåga att klara sig i livet och att förbereda dem för framtiden genom att ge dem mångsidigare möjligheter.

I den grundläggande utbildningen innebär entreprenörskapsfostran att ungdomarna ges information och erfarenheter om företagande liksom om andra arbetsformer, så att de utgående från den kunskapen kan göra sina egna val när den tiden kommer.

Ett mål för entreprenörskapsfostran är också att utveckla samhälleliga och ekonomiska färdigheter genom att betona bl.a. aktivitet, målmedvetenhet, kreativitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga.

Hela skolans verksamhetskultur

Fostran till entreprenörskap borde förstås som ett sätt att tänka som genomsyrar hela skolans verksamhetskultur och som en metod för lärande och undervisning, med vilken ungdomarna utvecklas till aktiva kunskapssökare och aktörer i sin egen gemenskap.

Till det entreprenörskapsfostrande sättet att tänka och handla hör också synen på utveckling av kreativitet och innovation. Kreativitet innebär inom entreprenörskapsfostran ett sätt att tänka och en förmåga att se annorlunda - en förmåga att gestalta omgivningen kritiskt, sökande efter alternativ och också presenterande dem. 

Genom fostran till entreprenörskap vill man stöda de unga i sådana

  • färdigheter
  • kunskaper och
  • attityder
som de behöver i sina studier och senare i sitt eget liv, oberoende av hur de arbetar.

När man planerar entreprenörskapsfostran i den egna skolan bör man fundera över hur skolan och lärarna bäst kan stöda sina ungdomars möjligheter att lyckas i framtiden.