VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Fostran till företagsamhet :: Material :: Målen :: Aktivt medborgarskap

Aktivt medborgarskap och entreprenörskap

Aktivt medborgarskap och entreprenörskap har många beröringspunkter.

Risto Ikonen1 har specificerat tre sätt på vilka aktivt (eller deltagande) medborgarskap och entreprenörskap är kopplade till varandra.

  1. Att verka som medborgare och att delta i det politiska beslutsfattandet kräver bland annat kännedom om ekonomiska företeelser. Ju mera ungdomarna lär sig att gestalta den ekonomiska verksamheten, desto lättare förstår de följderna av eller möjligheterna i de politiska besluten.

  2. Med fostran till entreprenörskap kan man stöda medborgarna i att bibehålla kontrollen över sitt liv i livssituationer där en förlust av självkänslan eller -uppskattningen hotar. En medborgare som känner till de ekonomiska frågorna förstår att människovärdet inte skall definieras t.ex. utgående från konsumtionsförmågan. Med entreprenörskapsfostran kan man också stöda medborgarnas förmåga att komma underfund med alternativa sätt att få utkomst under föränderliga förhållanden.

  3. Enligt den parlamentariska demokratiuppfattningen avgör folket vilka verksamheter som skall accepteras. Hit hör också ekonomisk företagsamhet.

En företagarmässig inställning

Aktivt medborgarskap idag kräver en företagarmässig inställning till det egna livet.

  • Intresse för den egna miljön och de möjligheter den erbjuder
  • förmåga att ta reda på saker
  • förmåga att gestalta nya helheter från olika synvinklar och
  • mod att fatta självständiga beslut är företagarmässiga färdigheter,
är företagsam, vilket ses som stöder kontrollen över det egna livet.

 


1 Ikonen, 2006, 71-72.