VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Fostran till företagsamhet :: Material :: Målen :: Entreprenörskap

Entreprenörskap och fostran till entreprenörskap

Associationerna som begreppet entreprenörskap ger upphov till påverkar lätt hur entreprenörskapsfostran förstås. Å ena sidan försvåras definitionen av entreprenörskapsfostran av att man kan definiera entreprenörskap på så många olika sätt1.

Genom att se på olika betydelser av ordet entreprenörskap kan man dock bredda uppfattningen av entreprenörskap och entreprenörskapsfostran.

Kreativ innovator

Den österrikiska ekonomen Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) var bland de första som använde ordet företagare (entrepreneur). Enligt honom är företagaren en person som planerar och ger idéer till nya verksamhetssätt och innovationer. När företagaren startar en vardaglig affärsverksamhet är han inte längre företagare, utan han förvandlas till idkare av affärsverksamhet. Enligt Schumpeter är företagaren alltså en person som fungerar kreativt och nydanande.2

Matti Koiranen och Matti Peltonen har jämfört orden för företagare (yrittäjä) på finska och på engelska. Enligt dem anspelar den engelska termen entrepreneur på en kreativ och reformvillig person, som försöker känna igen en chans och gripa den. En företagare, som har etablerat sin verksamhet och strävar efter att fortsätta på invanda banor beskrivs med den engelska termen small business manager (företagsledare) eller small business owner (företagsägare).3 I detta fall skulle entrepreneurship education endast betyda en strävan att främja verksamhet förknippad med tillväxt och ett kreativt erövrande av nya marknader.4

Entreprenörskap på finska och svenska

På finska (liksom på svenska) har man förstått ordet yrittäjyys (entreprenörskap) i vidare bemärkelse än i engelskan. Detta breddar också fältet för entreprenörskapsfostran. Entreprenörskap syftar på all slags ekonomisk entreprenörskap och särskilt på ett visst juridiskt definierat sätt att skaffa en utkomst.

Karakteristiska drag för en företagare anses vara driftighet, företagsamhet, initiativkraft, handlingskraft osv.5 Å andra sidan behöver man inte tänka att egenskaper som dessa är bundna endast till en person som definieras som företagare, utan lika väl kan egenskaperna också beskriva en aktiv eller delaktig medborgare.

 


1 Se Ikonen, 2006, 89 och Seikkula-Leino, 2006, 20.
2 Schumpeter, 1911/2000.
3 Koiranen & Peltonen, 1995, 80-81.
4 Ikonen, 2006, 88-90.
5 Ikonen, 2006, 88-90.