VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Fostran till företagsamhet :: Material :: Målen :: Inre och yttre företagsamhet

Inre och yttre företagsamhet samt aktivt entreprenörskap

Fostran till entreprenörskap indelas ofta i inre och yttre företagsamhet. Dessutom talar man om aktivt entreprenörskap, vilket ses som en grund för den inre och yttre företagsamheten.1

Inre eller yttre företagsamhet?

I diskussioner om entreprenörskapsfostran har man ofta undrat om ungdomarna borde läras inre eller yttre företagsamhet.

Inre företagsamhet konkretiseras ofta genom att man räknar upp olika egenskaper. Hit hör initiativkraft, målmedvetenhet, kreativitet, ansvarskännande, mod, aktivitet etc.

Listan över egenskaper kan väcka frågan om vad nytt entreprenörskapsfostran för till skolan. Beskriver inte egenskaperna för inre företagsamhet ett slags idealmänniska eller en idealelev?

Hur skulle en lärare ställa sig till en elev som är en total motsats till de egenskaper som förknippas med inre företagsamhet? - Sannolikt skulle läraren uppmuntra eleven att bli en "inre företagare" även utan entreprenörskapsfostran.2

I praktiken har man lätt kunnat se entreprenörskapsfostran endast som ett delområde i yttre företagsamhet.3

Ifall man i fostran till entreprenörskap endast betonar den yttre företagsamheten, är det möjligt att ungdomarna får stor kunskap om affärsverksamhet, men att de inte har utvecklat ett företagarmässigt handlingssätt och en företagarmässig inställning till det daliga livet. Att enbart betona den yttre företagsamheten begränsar också lätt de läroämnen i vilka entreprenörskapsfostran inlemmas.

Inre och yttre företagsamhet samt aktivt entreprenörskap

För att målen i entreprenörskapsfostran skall uppnås krävs det att alla tre delområden i entreprenörskap beaktas i helheten: inre och yttre företagsamhet samt aktivt entreprenörskap.

Med entreprenörskapsfostran stöder man ungdomarna att bli aktiva medborgare med förmåga att hantera sitt liv både socialt och ekonomiskt.

Skolans gemensamma projekt är ett utmärkt sätt att öva dessa färdigheter. De tar med inre och yttre företagsamhet som en del av verksamheten och ger övning i att delta i den ena gemenskapen.

Det centrala är att eleverna anstränger sig för ett gemensamt och målinriktat projekt.

 Inre företagsamhet
anspelar på ett företagarmässigt verksamhetssätt i ett samhälle, dvs. hur de typiska dragen i entreprenörskap förverkligas i hela samhället. Med inre företagsamhet förknippar man ofta bland annat initiativkraft, uthållighet, samarbetsförmåga, kreativitet och risktagning.

Yttre företagsamhet anspelar på grundande, skötsel och ägande av företag. Yttre företagsamhet förknippas med t.ex. planering och marknadsföring av en affärsidé, ekonomisk planering etc.

Aktivt entreprenörskap anspelar på en företagarmässig inställning till hela livet hos individen. Då tar individen ansvar för t.ex. sitt eget lärande och sin utkomst.


1 Aktivit entreprenörskap är på finska omaehtoinen yrittäjyys. Se Kyrö, 1998.
2 Se Ikonen, 2006, 51-53.
3 Seikkula-Leino, 2006, 62.