VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Fostran till företagsamhet :: Material :: Praxis :: Samarbetspartnerna

Samarbetspartnerna

Det lönar sig att söka samarbetspartner bland traktens företag och medborgarorganisationer eller inom kommunen. Samtidigt blir ungdomarna bekanta med olika instanser i samhället.

Samarbetspartnerna får en god chans att presentera sin bransch för eleverna som en konkret och funktionell del av samhället.

Besöken och besökarna

Besök i företag och inbjudan av företagare till skolorna har traditionellt hört till entreprenörskapsfostran. Vid sidan av företagsbesök är bekantskap med medborgarorganisationernas verksamhet ett bra sätt att för de unga konkretisera betydelsen av påverkan, arbete och ett aktivt livsgrepp.

Via organisationerna kan ungdomarna också finna betydelsefulla fritidsaktiviteter och kanaler för påverkan.

Valet av samarbetspartner

I valet av samarbetspartner måste man beakta dess offentliga image, bransch och produkter. Skolans uppgift är att fungera som fostrare och neutral kunskapsförmedlare. Läraren skall se till att reklambudskapen hålls isär från undervisningsmaterialet.

Läraren skall säkra att man också med samarbetspartnern diskuterar vidsynt och med hänsyn till olika synvinklar.

Utbildningsstyrelsen och Konsumentverket har för läroanstalterna gjort anvisningar om spelregler, materialanvändning och sponsorering i samband med företagssamarbete. Anvisningarna finns på Internetsidorna www.kuluttajavirasto.fi och på Utbildningsstyrelsens sidor www.edu.fi .