VERKSAMHET

Projekt och samarbete

I entreprenörskapsfostran ingår tanken att verksamheten utgår från aktuella och existerande problem.1

Dessa utgångspunkter kommer naturligt från ungdomarna själva. De flesta ungdomar har säkert funderingar kring vilka saker t.ex.

 • i skolmiljön
 • i skolbespisningen
 • i möjligheterna till fritidssysselsättningar eller
 • i miljöskyddet kräver förändring.
Det är bra att visa de unga att det alltid lönar sig bättre att föreslå välmotiverade förändringar, i stället för att bara klaga.2

Skolans projekt

Genom projekt inom skolan kan ungdomarna få påverka sin egen vardag och få erfarenheter av att påverka och av vad det leder till. Till exempel skapar verksamhet som syftar till att förbättra trivseln i skolan en känsla av gemenskap i hela skolan.

Andra projekt i skolan kan vara att

 • ordna vår- eller julfester
 • hitta på idéer för och anordna en idrottsdag eller
 • samla förmågor för en gemensam kväll eller en konstutställning.

En tjänst för invånarna i närsamhället

Med hjälp av större och mindre projekt kan man öppna skolans väggar också mot större gemenskaper. Som utgångspunkt för projektet kan man ta utförande av tjänster för invånarna i närsamhället eller främjande av välfärden bland avlägsnare medmänniskor.

Ett projekt där man utför tjänster åt personer i näromgivningen kan inledas med en diskussion om vad ungdomarna kan, som inte alla andra behärskar. De unga har mängder med kunskaper och färdigheter som kan vara väldigt utmanande för äldre och yngre personer.

Exempelvis är den dagliga användningen av dator för de flesta unga en självklar sak. För äldre personer kan det dock vara svårt, och de önskar personlig handledning.

En elevgrupp kan planera en kurs i grundläggande användning av dator och skaffa deltagare via pensionärsförbundet eller servicehuset.

Genom de olika skedena i projektet

 • förstärks elevernas egna datatekniska kunskaper
 • de övar sig i långsiktig planering och
 • deras sociala färdigheter utvecklas.
Dessutom kan man genom projektet öka växelverkan och jämlikheten mellan generationerna.

Globalt ansvar

Begreppet social samhörighet och gemensamt ansvar kan i skolans projekt vidare utvidgas till att gälla medmänniskor på det globala planet.

Man kan besluta att donera inkomsterna från skolbasarer eller andra insamlingsjippon till ett projekt för utvecklingssamarbete eller miljöskydd.

Valet av samarbetsprojekt erbjuder goda möjligheter att koppla projektet till ett visst läroämne. En noggrann genomgång av projektets innehåll och betydelse under lektionerna motiverar eleverna för att ordna insamlingen av medel.

Mera omfattande gemenskapsprojekt utvecklar också ungdomarnas förståelse för betydelsen av gemensam och ansvarsfull verksamhet.

Det centrala i alla projekt inom entreprenörskapsfostran är att

 • ansvaret för idéskapandet
 • organiserandet och
 • makten att fatta beslut ligger hos elevgrupperna, som leds av en lärare.


1 Remes, 2004, 85.
2 Lehtonen, 2004, 70-71.