VERKSAMHET

1. Följ med din konsumtion


Läroämnestips: Biologi, livsåskådningskunskap, historia, bildkonst, geografi, matematik, hälsokunskap, samhällslära, modersmål
Tips: Uppgiften kan fördelas mellan lektioner i olika läroämnen.

A. För dagbok under en vecka över hur du använder pengar och vad du konsumerar. Anteckna följande:

 • Vilka saker har du köpt? Var har du köpt sakerna? Vad kostade dina inköp?
 • Vad äter du under vilken måltid?
 • Vad sysslar du med under dagen? Konsumerar det något? (T.ex. elektricitet, vatten, bensin etc.)

B. När du har fört dagbok under en vecka, gör ett sammandrag av din konsumtion.

 • Vad konsumerade du mest?
 • Vad konsumerade du minst?
 • Hur mycket pengar gick det åt under veckan?
 • Uppskatta om veckan ur konsumtionssynvinkel var en normal vecka eller om den på något sätt avvek. Konsumerade du mera eller mindre än normalt?

C. Undersök den produkt eller sak som du konsumerade mest under veckan.

 • Vad vet du om dess ursprung? Sök mera information.
 • Ifall det som du konsumerade mest är en förpackad produkt, undersök texterna och märkningarna på förpackningen. Ta reda på vad de betyder.
 • Om du under veckan konsumerade mest sådant som inte är förpackat (t.ex. elektricitet eller grönsaker), sök information på Internet om hur saken produceras och konsumeras. Börja t.ex. genom att titta på vad som sägs på producentens hemsidor.

D. Uppskatta vilka följder storkonsumtion av det du konsumerade mest av har.

 • Tycker du att du är en storkonsument?
 • Tycker du att man borde konsumera mindre eller mera av saken? Varför?
 • Hur kan man påverka en förändring av konsumtionen?
 • Skriv en berättelse om eller rita en serie eller skämtteckning av en situation där användningen av det du konsumerade mest av har ökat extremt eller tagit helt slut.2. Hållbar utveckling

Läroämnestips: Livsåskådningskunskap, geografi, religion, samhällslära

A. Tolka i gruppen vad som menas med meningen: Tänk globalt, handla lokalt.

B. Vad betyder begreppen nedan? Vilket samband har de med den citerade meningen?

 • Rejäl handel
 • Eko eller ekologisk produktion
 • Närmat
 • Miljöskydd

C. Vilketdera alternativet tycker ni är bättre: Spansk ekotomat eller vanlig inhemsk tomat? Varför?

D. Undersök i butiken eller hemma tre livsmedelsförpackningar.

 • Vilka texter eller märkningar finner du på förpackningen?
 • Vad kan du dra för slutsats om produktens miljöverkningar av texterna eller märkningarna?


3. Ta ställning

Läroämnestips: Livsåskådningskunskap, geografi, religion, samhällslära, modersmål

Diskutera med hjälp av påståendena kring konsumentens och företagarens ansvar. Fäst på motstående väggar i klassrummet papper där det står SAMMA ÅSIKT respektive OLIKA ÅSIKT. Alla elever skall välja vad de svarar på ett påstående och flytta sig enligt det till rätt vägg. Läraren ber åtminstone en elev vid vardera väggen motivera sin åsikt.

A. En billig produkt kan vara av sämre kvalitet än en dyr.

B. Konsumenten kan ingenting åt att företagets produkter inte är miljövänliga.

C. Man skall köpa i närbutikerna.

D. Jag kan påverka med mina köpbeslut.

E. Det lönar sig alltid att köpa en miljövänlig produkt.

F. Finländska företag borde tillverka sina produkter i Finland, för det ger arbetsplatser här.

G. Finländarna borde konsumera mindre.

H. Företagen och konsumenterna kan tillsammans påverka i miljöfrågor.


4. Företagare, konsument, nyttigheter?

Läroämnestips: Livsåskådningskunskap, religion, samhällslära

A. Diskutera i gruppen och kom fram till svar på följande frågor.

 • Vem är företagare?
 • Vad är entreprenörskap?
 • Vem är konsument? Vilka är konsumenter?
 • Vad är konsumtion?
 • Vad är en konsumtionsvara?
 • Vem behöver konsumtionsvaror?

B. Rita ett schema som visar konsumentens, företagarens och konsumtionsvarornas ömsesidiga förhållande.

 • Hur drar företagen nytta av konsumenterna/hemhushållen?
 • Hur drar konsumenterna/hemhushållen nytta av företagen?

C. Påverkar företagen konsumenterna eller konsumenterna företagen enligt er mening?

 • Producerar företagen sådana nyttigheter som konsumenterna behöver och ber om?
 • Köper konsumenterna de produkter som företagen erbjuder?
 • Lönar det sig för företagaren att begära så höga priser som möjligt för sina varor? Varför?
 • Lönar det sig för konsumenten att alltid köpa den billigaste produkten? Varför?
 • Fundera på varför det kan finnas stora skillnader i pris på en och samma vara. Exempel: Vad tror ni att det beror på att en T-skjorta kostar 10 euro och en annan 30 euro? Hitta på minst tre faktorer som inverkar på prisskillnaden.


5. Prisskillnader

Läroämnestips: Matematik, bildkonst, samhällslära, modersmål
Se bilaga 4: Att göra en intervju.

A. Vilketdera lockar dig mera:

 • En kopp delikat specialkaffe eller -te på ett trevligt inrett café?
 • En mugg het dryck som du kokat själv medan du ligger bekvämt hemma i din soffa?
 • Motivera ditt svar.

Kaffe och te som du kokat själv och sådant som du köpt på café har väldigt olika pris. För det pris du betalar för en kopp på ett café kan du få ett paket kaffe eller te, som räcker till många koppar färdig dryck. Å andra sidan får du drycken färdig på caféet och behöver inte diska din mugg själv. Ibland kan det också vara uppfriskande att sticka sig in på ett café på vägen.

B. Av vad består priset på kaffe och te på caféet och i butiken? Fundera över de faktorer som inverkar på båda.

 • Dela upp er i grupper på 2-4 elever. Välj om ni undersöker priserna i en butik (punkt C) eller på ett café (punkt D).

C. I affären: Skriv upp produkterna och deras pris på kaffe- eller tehyllan. Undersök närmare den billigaste och den dyraste produkten och en mitt emellan. OBS! Glöm inte att kolla produktens kilopris. Anteckna:

 • Tillverkare/för vem produkten tillverkats
 • Tillverkningsland
 • Ursprungsland
 • Vad sägs om användningen av produkten?
 • Vilka miljömärkningar finns på förpackningen?
 • Saknas någon produkt på hyllan, som ni önskar att där skulle finnas?

Intervjua handelsmannen och fråga av honom eller henne:

 • På vilken grund väljer han eller hon vissa produkter till sin kaffe- eller tehylla?
 • Hur bestämmer han eller hon priset på en produkt?
 • Hur uppkommer prisskillnaden mellan den billigaste produkten och den med medelpris?
 • Vilka faktorer inverkar på prisskillnaden mellan den billigaste och den dyraste produkten?
 • Vilka andra kostnader än produktens inköpspris försöker handelsmannen täcka med sin prissättning?
 • Hur viktig produkt är kaffe eller te för butikens totalförsäljning?

Se på de uppgifter ni fick i affären. Vilken kaffe- eller teförpackning skulle ni rekommendera utgående från den informationen?

D. På caféet:

 • Titta efter om det finns kaffe- eller teportioner av olika pris. Skriv upp priserna
 • Lägg märke till caféet som miljö. Hurdan plats befinner sig caféet på? Vad finns det i omgivningarna?
 • Beskriv caféets interiör. Vad får ni för intryck av caféet som plats?
 • Hur många personer arbetar på caféet? Vad gör de?

Intervjua caféägaren och fråga:

 • Varför har kaffe- och teportionerna olika pris (ifall så är)?
 • Vilka råvaror eller medel behövs för att tillverka kaffe eller te?
 • Hur lång tid tar det att tillverka en kopp?
 • Hur mycket kostar en kopp/portion för caféägaren?
 • Varför betalar kunden mera? Vilka kostnader måste caféägaren beakta i priset för en kopp kaffe eller te?
 • Hur viktiga produkter är kaffe och te för caféet?

Se på de uppgifter ni fick på caféet. Vad allt betalar cafékunden för? Tycker ni att det lönar sig att betala för det? Varför?

E. Presentera de uppgifter ni fick i affären och på caféet i klassen. Svara efter presentationen på nytt på frågorna i punkt A. Motivera era svar på basis av den information ni fick under ert besök i affären och på caféet.


6. Köparens rättigheter1

Läroämnestips: Samhällslära

Du har köpt en ny väska. När du har använt väskan en månad går blixtlåset sönder.

A. Hur skulle du göra i en sådan situation?

B. Ta reda på vilka rättigheter köparen har i en situation som beskrivs ovan. Fråga i närmaste affär hur man skall gå till väga i en sådan situation. Du kan också söka svar på Internet.

C. Ta reda på vad konsumenten kan göra om köparens rättigheter inte beaktas när han eller hon lämnar tillbaka en felaktig produkt.


7. Påverkar konsumenterna företagen?

Läroämnestips: Modersmålsfinska

Analysera insändaren i Helsingin Sanomat (3.2.2007) "Kuluttajan valinnat vaikuttavat yritysten toimintaan" och ta ställning till den åsikt som kommer fram. (Bilaga 5, på finska)

A. Läs insändaren. Om du inte förstår alla delar i insändaren, sätt ett märke vid det svåra stället och fortsätt läsa. Strecka under svåra ord i texten.

B. Diskutera i grupper på 2 - 4 elever de ord som ni streckat under i texten.

 • Gör en lista på alla understreckade ord.
 • Finns det ord på listan vars betydelse någon i gruppen känner till? Förklara dessa ord i gruppen.
 • Fundera på och diskutera i gruppen vad resten av orden kan betyda.
 • Vilka ord på er lista kände ni inte till eller kunde inte härleda? Diskutera i klassen om de svåra orden i texten.

C. Läs insändaren på nytt.

 • Lägg märke till de ställen som du vid första läsningen märkte ut. Vilka punkter förstod du bättre denna gång?
 • Märk ut de intressanta ställena i texten med bokstaven I. Varför tycker du dessa ställen är intressanta?
 • Är du av samma åsikt eller av olika åsikt som författarna om något i texten? Varför? Märk ut ställena med S (=samma åsikt) eller O (=olika åsikt).

D. Tolka texten genom att svara på frågorna.

Stycke 11

 • I texten talas om "kuluttajien kielteisistä reaktioista yritysten yhteiskuntavastuuttomuuteen". Vilka är de negativa reaktionerna?
 • I texten talas om "vastuuttomuudesta saatavasta hyödystä". Vem antyder skribenterna att är ansvarslös och därför drar nytta?
 • Vad menas med att konsumenternas negativa reaktioner på bristande samhällsansvar blir mindre kostsamma än den nytta som ansvarslöshet medför?

Styckena 15-17

 • Är du färdig att betala mera för t.ex. mat eller kläder, för att de skall vara tillverkade på ett samhällsansvarsfullt sätt?
 • Ifall JA: Hur mycket mera skulle du vara färdig att betala? Skulle dyrare mat och kläder förändra dina konsumtionsvanor?
 • Ifall NEJ: Vem tror du drar nytta av billig mat och billiga kläder? Vad tror du att de billiga priserna grundar sig på? Kan dessa omständigheter vara till skada för någon?

Stycke 19

 • För vad anser skribenterna att konsumenterna skall vara beredda att betala för? Vilka saker anser du att de syftar på?
 • Är du av samma åsikt som skribenterna? Motivera.

E. Bedöm tillförlitligheten i insändaren.

 • Var publicerades insändaren? Tycker du att källan är tillförlitlig? Varför?
 • Vad sägs om skribenterna i texten? Inverkar detta på textens tillförlitlighet? Hur?
 • Finns det faktorer i texten som minskar eller ökar dess tillförlitlighet? Vilka är de?

F. Uttryck din egen åsikt.

 • Läs insändaren ännu en gång "Kuluttajan valinnat vaikuttavat yritysten toimintaan".
 • Vems/vilkas ansvar tycker du att skribenterna betonar? Vilken är den åsikt som är motsatt deras?
 • Är du av samma eller olika åsikt jämfört med skribenterna?
 • Skriv en egen insändare som stöder eller kritiserar insändaren 3.2.2007 i Helsingin Sanomat, "Kuluttajan valinnat vaikuttavat yritysten toimintaan". Du kan också ta en roll och skriva ur rollgestaltens synvinkel. Din rollgestalt kan vara en företagare, en pensionär, en arbetslös eller en naturaktivist.


8. Konsumtionssamhället

Läroämnestips: Modersmålsfinska

A. Diskutera fram vad man menar med konsumtionssamhället.

B. Fundera på och diskutera vilken inverkan den industriella revolutionen har haft på uppkomsten av konsumtionssamhället.

C. Diskutera om det är möjligt att leva utan att konsumera.

D. Läs bifogade avsitt ur insändaren "Voiko kunnon kansalainen nauttia kuluttamisesta?" och svara på frågorna kring det.

"Kansalaisuutta toteutetaan kuluttamalla, sillä markkinataloudessa ihmiset osallistuvat päätöksentekoon tekemällä kulutusvalintoja. Kuluttamalla otetaan kantaa sekä ihmisten että eläinten asemaan ja koko maailmankaupan rakenteeseen puhumattakaan terveysnäkökulmasta. Kuluttaja kohtaa kaupoissa lasten valmistamat urheiluvarusteet, tarhaturkikset ja orjatyövoiman poimimat tomaatit. Miten pitäisi valita ja kenellä on valta valita, toimeentulotuen varassa elävällä yksinhuoltajalla? Kulutusyhteiskunnassa raha liittyy saumatta valtaan. Voiko kulutusyhteiskunnassa toimia kansalaisena, jos ei voi tai halua kuluttaa?"2

 • Vad menar skribenten med att medborgarskapet uppfylls genom konsumtion?
 • På vilket sätt är konsumtionsbesluten en del av beslutsfattandet?
 • Tycker ni att alla har en möjlighet att delta i det beslutsfattande som sker genom konsumtionen?
 • Deltar ni själva i beslutsfattandet med era egna konsumtionsbeslut? Hur?


9. En hustavla för en ansvarsfull företagare eller konsument

Läroämnestips: Biologi, Livsåskådningskunskap, religion, geografi, samhällslära

A. Dela upp er i grupper på 3-4 elever.

B. Hälften av grupperna gör en hustavla för en ansvarsfull företagare och andra hälften för en ansvarsfull konsument.

C. Sammanfatta på tavlorna fem principer, som den ansvarsfulla företagaren eller konsumenten bör komma ihåg.

D. Jämför slutligen företagarens och konsumentens hustavlor.

 • Till vilka delar är tavlorna lika?
 • Skiljer de sig från varandra?
 • Skiljer sig konsumentens och företagarens ansvar från varandra i frågor om hållbar utveckling?

 


1 Idén till uppgiften www.4h-liitto.fi/top.
2 Sarantola-Weiss, 2006, 124-128.