VERKSAMHET

1. Vad är aktivitet?


Läroämnestips: Språklektioner, elevhandledning, modersmål

Vad är aktivitet enligt din åsikt? Vad tycker du att aktivitet behövs till? Hurdana är aktiva människor? Varför borde man vara aktiv?

A. Fundera ut så många synonymer som möjligt för ordet aktiv eller ord som betyder nästan detsamma. Gör en tanke- eller idékarta (mind map) där du samlar orden.

B. Märk ut på kartan vilka ord som bäst beskriver dig själv.

C. I vilka situationer beskriver orden dig särskilt väl? Ge två exempel på situationer.

D. Beskriv med tre meningar en människa som du anser vara aktiv. Du kan använda en person du känner som exempel.

Under en vanlig skoldag kan aktivitet vara till hjälp och nytta för dig själv, dina kamrater eller för hela skolan.

E. Fundera på situationer under en vanlig skoldag där du kan handla aktivt.

F. Hur skall man handla i dessa situationer?

G. Sammanfatta i en mening din åsikt om vad aktivitet är.

Samla allas meningar på tavlan. Diskutera ur ni kan sporra alla i skolan till aktivitet. Genomför en av era idéer.


2. Aktiv påverkan

Läroämnestips: Passar för alla läroämnen

Vad i din skola har du redan länge velat ändra på? Hur skulle du vilja att saken eller situationen förändrades? Bilda en grupp med vilken ni funderar över den sak eller situation som ni vill påverka.

A. Håll en tankesmedja/brain storming (c:a 15 minuter), där ni funderar över sådant som ni vill ändra på i skolan eller som ni vill utveckla. Skriv upp alla era tankar. I tankesmedjan kan ni kasta fram tankar alldeles fritt, också idéer som låter helt tokiga och omöjliga.


B. Utvärdera de idéer ni fått ihop i tankesmedjan. Välj ut tre saker som ni anser vara särskilt viktiga att utveckla. Varför kräver dessa tre frågor en ändring eller en utveckling?

C. På vilket sätt kan man utveckla eller ändra på dessa tre saker?

D. Välj en sak vars ändring eller utveckling ni försöker påverka

För att genomföra förändringar krävs det ofta aktiva människor, som vill påverka saken. Er möjlighet att påverka saken är desto bättre ju flera människor som understöder samma sak ni får med er. Genom att motivera ert förslag väl kan ni öka antalet personer som vill påverka tillsammans med er. Fundera över motiveringar för ert förslag. Diskutera hur ni bäst skall motivera saken för den person som i sista hand beslutar om saken. Svara på följande frågor i motiveringen:

E. På vilket sätt skulle den förändring ni föreslår förbättra det dagliga livet i skolan? Vilka alla drar nytta av ert förslag? Vilken nytta har hela skolan av förslaget?

F. Vad skall man göra för att driva igenom förändringen? Vilka behövs för detta?

G. Ger genomförandet av förslaget upphov till utgifter? Av vad består utgifterna? Ge ett förslag för hur man kan skaffa medel för att täcka utgifterna eller för hur utgifterna kan minskas eller undvikas.

Välj i klassen ut ett av gruppens ändrings- eller utvecklingsförslag, som hela klassen försöker påverka. Fäst särskild uppmärksamhet på motiveringarna när ni väljer ut förslaget. När i har gjort ert val, planera en kampanj för er påverkan. Bra kanaler för påverkan är bl.a. en affisch, en morgonsamling, en insändare, insamling av namn för en adress, ett brev till beslutsfattaren eller en träff med densamma.


3. Frivilligverksamhet

Läroämnestips: Historia, språk, samhällslära, modersmål

Med frivilligverksamhet menas allmännyttigt arbete utan lön eller annan ersättning. Inom de flesta organisationer görs mängder med aktivt frivilligarbete t.ex. för ungdomar, för åldringar, för sjuka, för miljön, för utvecklingsländer eller för djur.

A. Hurdana tankar väcker frivilligverksamhet hos dig? Beskriv dina tankar med tre meningar.

B. Vilka instanser som gör frivilligverksamhet känner du till? Nämn så många exempel som möjligt.

C. För vad eller vilka arbetar dessa instanser frivilligt?

D. Har du någonsin deltagit i frivilligverksamhet? Skriv om dina erfarenheter. ELLER: Om du inte gjort det, bekanta dig med en organisation som gör frivilligarbete/volontärarbete via dess webbsidor. Skriv om deras arbete. Exempel på organisationer som utför frivilligarbete är: Kyrkans utlandshjälp, Mannerheims barnskyddsförbund, Pro rejäl handel rf, FRK, Unicef, FBK, WWF.

Med hjälp av frivilligverksamhet kan man också driva på saker som människor upplevt som orättvisa och som man vill ändra på. Detta slags frivilligverksamhet kallas medborgaraktivitet eller -verksamhet.

E. Det finns flera exempel i Finlands historia och i världshistorien där aktiv medborgaraktivitet har lett till stora förändringar. Sök information om minst två resultat av medborgaraktivitet. Ordtips: rösträtt, mänskliga rättigheter.

F. Diskutera och fundera på vad som får människor att delta i frivilligverksamhet? Hurdan frivilligverksamhet skulle du vilja delta i?


4. Intervjua en frivilligarbetare/volontär1

Se bilaga 4: Att göra intervjuer.

Man får bäst information om frivilligverksamhet genom att fråga någon som är med i frivilligarbete. Gör en intervju genom att hitta på sex påståenden om frivilligarbete. Visa påståendena för en frivilligarbetare och fråga om han eller hon är av samma eller av olika åsikt. Be honom eller henne motivera sitt svar och ställ noggrannare frågor.

Exempel
Påstående: "Frivilligarbete är alltid lätt."
Frivilligarbetaren: "Jag är av olika åsikt."
Intervjuaren: "Varför är du av olika åsikt?"
Frivilligarbetaren: "Ibland finns det också svåra uppgifter i frivilligarbetet."
Intervjuaren: "Ge ett exempel på en svår uppgift."

 


1 Idén till uppgiften www.4h-liitto.fi/top