VERKSAMHET

INTRODUKTION I ARBETSLIVET, ARBETSLIVSORIENTERING

8. Vad betyder PRAO?


Läroämnestips: Elevhandledning
Uppgifterna 8-15 är lämpliga som förberedelse för PRAO-perioden.

Dra er till minnes vilka ord förkortningen PRAO kommer från. Diskutera med paret,
A. vad som menas med förkortningen,
B. varför PRAO-perioden ordnas och
C. vilken nytta PRAO-perioden har för er. Nämn åtminstone tre saker.


9. På vilka grunder väljer du din PRAO-plats?

Läroämnestips: Elevhandledning

Beskriver någon av nedanstående tankar dina urvalskriterier?

A. Jag skulle vilja komma till samma PRAO-plats som min kamrat. Då kan jag be om hjälp av honom eller henne, ifall det är något svårt på arbetsplatsen.

B. Jag vill hitta en PRAO-plats där man gör något som intresserar mig.

C. Jag tar en PRAO-plats som jag har lätt att få. Sannolikt frågar jag min pappa om jag får komma till hans arbetsplats.

D. Jag skulle vilja komma till en arbetsplats där jag inte ännu vet särskilt mycket om det arbete som görs.

E. Jag skulle vilja lära mig sådant som har att göra med kundservice under PRAO-perioden.

F. Jag är intresserad av vad en företagares arbete går ut på. Jag försöker hitta min PRAO-plats på ett närbeläget företag.

G. Jag vill ha en PRAO-plats som ger mig någon konkret nytta, såsom ett arvode i slutet av PRAO-perioden.

H. Ingen av ovan nämnda tankar beskriver hur jag väljer PRAO-plats. Räkna upp de faktorer som inverkar på ditt val av PRAO-plats.

Diskutera på vilka grunder ni väljer PRAO-plats. Vilka av tankarna ovan är nyttiga med tanke på arbetslivsorienteringen och det egna lärandet? Hurdana kriterier kan leda till att PRAO-periodens egentliga syfte glöms bort?


10. Hur söker jag till en PRAO-period?

Läroämnestips: Elevhandledning

Dela upp er i grupper. Välj bland punkterna A-E en eller två punkter för varje grupp.

A. Hur tar jag kontakt för att fråga om PRAO? Var hittar jag kontaktuppgifter?

B. Hur framställer jag mitt ärende för den person av vilken jag frågar om PRAO-plats?

C. Vad borde jag komma ihåg att berätta när jag frågar om PRAO-plats?

D. Vad kan det hända att man frågar av mig i telefon? Vad finns det för svåra frågor? Vad skall jag svara på dem?

E. Vad svarar jag om man frågar mig i telefon varför jag vill göra min PRAO-period just på den platsen?


11. Fråga om PRAO-plats

Läroämnestips: Elevhandledning

Gör en rollövning i par eller i grupp, där ni övar er att ställa frågor om en PRAO-plats och att svara på arbetsgivarens frågor. Den som har arbetsgivarens roll kan också försöka ställa svåra frågor, som den som ringer upp inte är förberedd på.


12. Situationer under PRAO-perioden1

Läroämnestips: Elevhandledning

Hur skulle du göra i följande situationer under PRAO-perioden?

Situation 1: Du är på PRAO i mataffären. Du har fått i uppgift att ställa in kexpaket på hyllan. En kund kommer och säger till dig att er affär borde ha haft erbjudande på chokladkex, men kunden hittar inte kexen. Du försöker fundera, men kommer inte ihåg något chokladkexerbjudande. Hur gör du då?

A. Eftersom ingen talat med dig om något erbjudande på chokladkex, drar du slutsatsen att det inte finns något erbjudande. Du säger till kunden att han eller hon sannolikt har misstagit sig på affär.
B. Du konstaterar för kunden att du bara är en PRAO-praktikant och inte vet något om erbjudanden.
C. Du säger till kunden att du är PRAO-praktikant och hämtar någon ur den ordinarie personalen till platsen.

Situation 2: När du går till din PRAO-plats första morgonen har en del av personalen inte hört talas om din ankomst. De undrar vem du är och varför du rör dig i personalens lokaler. Vad säger du till dem? Hur presenterar du dig?

Situation 3: Efter halva dagen har du gjort alla dina arbetsuppgifter, som du hade fått för den dagen. Du funderar en stund vad du ännu kunde göra, men hittar inte på något. Hur gör du?

A. Du försöker under resten av dagen undvika att möta de övriga anställda, så att de inte hittar på nya uppgifter för dig.
B. Du har gjort färdigt alla dagens arbetsuppgifter, så du beslutar dig för att gå därifrån.
C. Du går och frågar vad du kunde göra när du har fått alla de uppgifter som anförtrotts dig gjorda.
D. Du ser dig omkring och märker att kafferummet borde städas upp litet grand. Du börjar ordna upp kafferummet.

Situation 4: Under PRAO-perioden vaknar du en dag och märker att du är sjuk. Hur gör du?

Situation 5: Du gör arbetspraktik på ett bibliotek. Du ställer in böcker på hyllor och en bok ramlar av misstag i golvet. När den ramlar går limningen upp. Hur gör du?

A. Du går och säger att du tappade en bok av misstag. Du frågar om någon kunde visa dig hur man binder böcker, så att du också kunde lära dig att reparera böcker under din PRAO-period.
B. Du ställer lugnt tillbaka boken i hyllan. Ingen kommer att märka något och man kommer att anta att någon lånare har haft sönder boken.
C. Du lämnar den trasiga boken framme för personalen att se. Du säger ändå inte att det var du som råkade ut för misstaget.

Situation 6: Du gör PRAO-praktik i en klädaffär. Du märker att när en kund rotar bland skjortorna som hänger på klädhängare ramlar en del av skjortorna på golvet. Kunden bryr sig inte om att skjortorna ramlar, utan fortsätter att rota på andra ställen i affären. Hur gör du?

A. Du går fram till kunden och påpekar att hon tappade kläder. Du ber henne lyfta upp skjortorna på hängarna igen.
B. Du går raskt fram och lyfter skjortorna tillbaka på plats innan de blir smutsiga på golvet.
C. Skjortorna ramlar från hängarna i ett, och man kan inte hela tiden vara där och lyfta upp dem tillbaka. Du väntar tills flera skjortor ramlar och lyfter sedan upp allihopa på en gång.

Situation 7: Innan din PRAO-period började var det tal om många slags arbetsuppgifter. När ungefär halva tiden har gått märker du att du gjort samma arbetsuppgift hela tiden. Många intressanta arbeten är ännu oprövade. Hur gör du för att få byta uppgift?


13. Dagbok under PRAO-perioden

Läroämnestips: Elevhandledning, modersmål

Under PRAO-perioden är din dagliga hemläxa att skriva dagbok om sådant som du har lärt dig på din arbetsplats. Fundera i gruppen vilka saker det lönar sig att anteckna i dagboken.


14. Till vilken samhällssektor hör din PRAO-plats?

Läroämnestips: Elevhandledning, Samhällslära
Se också period 2 , uppgift 15.

När alla fått en PRAO-plats, lägg märke till vilken samhällssektor varje plats hör till.

A. I vilken samhällssektor placerar du arbetet på följande platser? Du har hjälp av de bifogade förklaringarna.

 • Frisörsalong
 • Bibliotek
 • Idrottsförening
 • Apotek
 • Lekpark
 • Teater
 • 4H-förbundets kontor
 • Hemtjänst
 • Varuhus
 • Restaurang

B. Vilka platser på listan kan placeras i flera än en sektor?
C. Till vilken samhällssektor hör din PRAO-plats?
D. Läs noggrant förklaringarna på de olika sektorerna. Vilken är den viktigaste skillnaden mellan dem? (Tips: Lägg märke till vilket förhållande till skatter de olika sektorernas aktörer har.)

Samhällssektorerna indelas vanligen i tre grupper.

Den privata sektorn är den del av samhället som grundar sig på privat ägande och företagsverksamhet. Aktörerna i den privata sektorn strävar efter vinst och betalar skatt till staten och kommunen.

Den offentliga sektorn är den del av samhället som ägs och upprätthålls av staten och kommunerna. Den offentliga sektorn skall svara på samhällsmedlemmarnas gemensamma och individuella behov. Staten och kommunerna driver in skatter från företag och enskilda människor. Den offentliga sektorn finansieras med skattemedel.

Den tredje sektorn avser organisationer och sammanslutningar som verkar utanför både den privata och den offentliga sektorn. Däremot kan aktörerna i den tredje sektorn arbeta för att påverka den privata eller den offentliga sektorn. De strävar inte efter vinst. De behöver stöd utifrån för sin verksamhet. Stödet kan komma t.ex. från staten, från kommunen, från företagen eller från privatpersoner.


15. Från PRAO-period till företag

Läroämnestips: Modersmålsfinska

A. Läs artikeln på Helsingin Sanomats ekonomisidor "Boulevardissa tehdään pitkää päivää" (pdf) (1.7.2006).

B. Svara på basis av artikeln i Helsingin Sanomat på följande frågor.

 • Vilka faktorer ledde till att artikelns företagare beslöt att grunda ett företag?
 • Trivs artikelns företagare enligt er i sitt arbete? Vilka saker tror ni påverkar deras trivsel?
 • Tycker ni att företagarnas arbete är tungt? Varför?
 • Verkar företaget framgångsrikt? Vad grundar sig ert intryck på?

C. Dela upp klassen i två delar. Ena delen understöder påståendet "en företagare måste arbeta från morgon till kväll" och den andra påståendet "det är företagarens eget val om han eller hon arbetar från morgon till kväll".

 • Fundera ut motiveringar till påståendet.
 • Fundera på hur den motsatta sidan försvarar sitt påstående och vad ni svarar på det.
 • Ordna en debatt i klassen.

D. Visionera i gruppen hurdant företag man kunde grunda utgående från era intressen och fritidsaktiviteter. Rita en figur eller en tankekarta eller gör ett bildkollage av ert företag. Där skall framgå åtminstone,

 • vilka produkter eller tjänster ert företag producerar,
 • vilka era kunder är och varför de köper just era produkter,
 • hur många anställda företaget har,
 • vilka era värsta konkurrenter är och
 • vad som gör verksamheten i ert företag sådan att ni trivs där som företagare. Använd er fantasi.

E. Ta en tävling i klassen: vilken grupp kommer på flest företag i näromgivningen på fem minuter?

F. Ett lämpligt företag för PRAO-perioden?

 • Under punkt E gjorde ni en lista på företag i er näromgivning. Gå igenom listan och fundera på vilka företag kunde vara intressanta PRAO-platser.
 • Välj ut ett företag för var och en, som kunde vara en lämplig PRAO-plats. (Detta behöver inte ännu vara det slutgiltiga beslutet.)
 • Fundera på hurdant företagarens arbete är i detta företag.
 • Hurdant tror ni att arbetet i företaget är i jämförelse med det som företagarna i Helsingin Sanomats artikel gör?

G. Bestäm vilket företag du vill söka dig till för PRAO-perioden.

 • Ta reda på kontaktuppgifterna.
 • Planera hur du frågar om PRAO-plats.
 • Ta kontakt med företaget!


PRAO-PERIOIDEN


Uppgifterna 16-19 skall utföras under PRAO-perioden.


16. Skriv dagligen en inlärningsdagbok om ditt arbete under PRAO-perioden.

Läroämnestips: Bildkonst, elevhandledning, modersmål

Du kan t.ex. skriva om följande:

 • Hurdana arbetsuppgifter har du?
 • Har du fått svar på de frågor som intresserade dig när du valde PRAO-plats?
 • Vilka saker hör till det dagliga livet på arbetsplatsen?
 • Hur är arbetsplatsen inredd?
 • Hur tycker du att atmosfären på arbetsplatsen verkar?
 • Har arbetsplatsen i allmänhet motsvarat dina förväntningar?
 • Vilka befattningar (uppgifter) har de anställda?
 • Vad är mest intressant på arbetsplatsen? Varför?
 • Vilka saker tycker du att borde utvecklas på arbetsplatsen? Varför?


17. Ta ett intiativ!

Läroämnestips: Elevhandledning

På din PRAO-plats är du en ny person, som ännu inte ha vant dig vid alla gamla rutiner på arbetsplatsen. Detta ger dig en chans att komma på nya och kanske mera praktiska verksamhetssätt.
Fråga på din PRAO-plats varför saker görs som de görs och varför de inte görs på något annat sätt. Fundera under din PRAO-praktik ut åtminstone ett förslag till utveckling, som du ger muntligt eller skriftligt till din kontaktperson på PRAO-platsen.


18. Intervjua de anställda på PRAO-platsen

Se bilaga 4: Att göra en intervju.

Intervjua en anställd under en veckas PRAO-period och under en två veckors period två anställda på din PRAO-plats. Du kan använda bifogade idéer som hjälp för intervjufrågorna.

A. Intervju om personlig karriär och arbetsbeskrivning.

 • Vad är intervjuobjektets befattning och arbetsbeskrivning?
 • Hur länge har han eller hon varit på denna arbetsplats, har han eller hon gjort samma arbete hela tiden eller bytt arbetsuppgifter?
 • Var arbetade han eller hon förut? Hur kom han eller hon till sin nuvarande arbetsplats?
 • Vad tycker han eller hon att är de bästa och de sämsta sidorna i arbetet?
 • Vad har han eller hon studerat?
 • Har han eller hon alltid varit intresserad av denna bransch?
 • Har han eller hon ett arbete som motsvarar utbildningen?
 • Vilka färdigheter anser han eller hon vara de viktigaste i sitt arbete?
 • Ifall han eller hon fick en möjlighet att gå tillbaka till grundskolan, vad skulle han eller hon då göra annorlunda?

B. Intervju med en företagare

 • När är företaget grundat?
 • Har han eller hon ursprungligen grundat företaget själv, köpt eller ärvt det?
 • Hurdan utbildning har han eller hon? Anser han eller hon att arbetet motsvarar utbildningen?
 • Vad anser han eller hon vara bäst eller viktigast i arbetet som företagare?
 • Vad anser han eller hon vara besvärligast eller svårast i arbetet som företagare?
 • Varför har han eller hon valt just den branschen?
 • Vilka planer har han eller hon för företagets framtid?
 • Hur många anställda har han eller hon i sitt företag?
 • Vad anser han eller hon vara de viktigaste färdigheterna i sitt arbete?
 • Ifall han eller hon fick en möjlighet att gå tillbaka till grundskolan, vad skulle han eller hon då göra annorlunda?

C. Intervju om PRAO-platsen

 • Vad är företagets eller organisationens huvudsakliga verksamhet? Varför finns företaget eller organisationen?
 • Varför behövs organisationer och anställda i den här branschen?
 • Har din PRAO-plats en verksamhetsidé?
 • Vilka är kunder i företaget eller organisationen?
 • Har kundkretsen några särdrag? Hur påverkar de företagets eller organisationens verksamhet?
 • Vilka mål har företaget eller organisationen?
 • Hur strävar det/den efter att uppnå målen?
 • Har företaget eller organisationen marknadsföring? Hur marknadsför företaget eller organisationen sig?
 • Varifrån kommer företagets eller organisationens basfinansiering?


19. Hjälpmedel i arbetet

Läroämnestips: Bildkonst, elevhandledning, modersmål

Ett ode är en högstämd dikt som uttrycker patos eller inspiration.

Vad är det viktigaste arbetsredskapet eller hjälpmedlet som används på din PRAO-plats eller i ditt arbete? Skriv en berättelse, en dikt eller ett ode om redskapet. Du kan också rita en serie eller en detaljerad åskådliggörande bild.


EFTER PRAO-PERIODEN


20. Diskutera om PRAO-praktiken

Läroämnestips: Elevhandledning, samhällslära
Se uppgift 14.

Gör små presentationer av era PRAO-platser med hjälp av dagböckerna, intervjuerna och eventuella fotografier. Diskutera vilken ekonomisk sektor vars och ens arbetsplats tillhörde och jämför arbetsplatserna utgående från presentationerna.

 • Vilka saker eller omständigheter förenar arbetsplatserna inom de olika sektorerna?
 • Vilka saker eller omständigheter åtskiljer arbetsplatserna inom sektorerna? Vilka saker eller omständigheter blir möjliga genom det arbete som görs inom de olika sektorerna?

Diskutera också om ärenden som sköts av den offentliga sektorn kan överföras till den privata sektorn och tvärtom. Vilka följder skulle detta ha, eller kunna ha?

 


1 Idén till uppgiften www.tat.fi/tet.