VERKSAMHET
VERKSAMHET :: Medborgarfostran :: Aktiv elevkåren

 AKTIV ELEVKÅREN

Enligt lag ska det finnas en elevkår i alla grudskolor. Elevkåren ska ha reella påverkningsmöjlighete, och skolan ska se till att det finns möjlighet för en aktiv verksamhet.

http://omaoppilaskunta.fi/pa-svenska/

 

Aktivt deltagande - elevkåren i skolans vardag (pdf)

Handboken Aktivt deltagande – elevkåren i skolans vardag är avsedd för personer som handleder elevkårer i grundskolan.

Handboken innehåller praktiska exempel på elevkårsverksamhet, barns tankar och erfarenheter om påverkan samt tankar kring vad elevkårsverksamheten syftar till och i vilka sammanhang den ingår.

En lyckad elevkårsverksamhet utvecklar skolans verksamhetskultur i en mer social och kollektiv riktning, stödjer välbefi nnandet i skolgemenskapen och höjer skoltrivseln. Den är också ett sätt att fostra barn och ungdomar till delaktiga och aktiva medborgare.

Handboken behandlar bl.a.

  • vilka frågor barn och ungdomar vill påverka i skolan
  • hur elevkåren stärker medborgarfärdigheterna
  • hur elevkåren stödjer de ungas väg mot aktivt medborgarskap
  • hur elevkåren sammanfl ätas med kommunens offi ciella system för påverkan.

 

 

 "Vilken pärs"! God praxis i elevkåren (pdf)

Publikationen "Vilken pärs"! God praxis i elevkåren ingår i ett projekt som syftar till att stödja elevernas delaktighet i skolgemenskapen och kommunen (Jatkumo-projektet).

Målet med projektet hat varit att kartlägga metoder för att göra barns och ungdomars delaktighet till en naturlig del av vardagen, stödja och förbättra lärarnas möjligheter att främja elevkårsverksamheten, sammanlänka elevkårerna med påverkanskanalerna i kommunerna samt kartlägga och utveckla praktiska metoder för att stödja barnen och ungdomarna i egenskap av samhällsaktörer.

Publikationen innehåller god praxis från elevkårerna i olika delar av Finland. Den presenterar beprövandetillvägagångssätt både i små vardagsrutiner och i hanteringen av större ärenden.

Publikationer syftar till att hjälpa elevkårens handledande lärare genom att ge exempel på hur man gjort i andra skolor. Publikationen riktar sig till alla vuxna - hemma, i skolan och i kommunen - som bryr sig om barnen och ungdomarna. Den ger även eleverna intressanta och praktiska tips.

Beställ materialen.